Eiropa, kādu mēs to vēlamies

Atzīmējot Romas līguma 60. gadadienu, mums ir iespēja izvērtēt, cik tālu Eiropa ir nonākusi un cik tālu mums vēl ir jāiet, lai piedāvātu ilgtspējīgu un plaukstošu nākotni ikvienam Eiropā. Tā ir iespēja, uz ko mēs aicinām jūs, Eiropas līderi, lai jūs to izmantotu. Mēs aicinām jūs parādīt savu vadību, redzējumu un drosmi, lai vestu Eiropu ceļā uz ilgtspējīgu nākotni, kas īsteno visu cilvēku tiesības un ciena planētas robežas. Mēs nedrīkstam nenovērtēt, cik tālu Eiropa ir izaugusi kopš 1957. gada, kad mēs bijām tikai nedaudzas tautas ar apņēmību izkļūt no Otrā pasaules kara pelniem un virzīties uz mierīgu un vienotu kopīgu nākotni.

EIROPA, KĀDU MĒS TO VĒLAMIES: taisnīga, ilgtspējīga, demokrātiska un iekļaujoša
(237 Eiropas pilsoniskās sabiedrības organizāciju un arodbiedrību kopējs paziņojums)

Šodien Eiropas Savienība ir lielākā un veiksmīgākā miera iniciatīva mūsu laikos, vieta, kur eiropieši bauda kultūras atšķirību bagātību un spēku no kopējām vērtībām un cerībām, priecājoties par lielāku stabilitāti, drošību un labklājību nekā daudzās citās vietās pasaulē. Bet mēs nevaram atļauties būt pašapmierināti: vēl ir daudz jādara, lai izveidotu ilgtspējīgu pasauli esošajām un nākamajām paaudzēm.

Lai gan mēs esam piedzīvojuši daudz progresa, šie solījumi no pirmsākumiem joprojām nav pilnībā sasniegti, un mēs esam nonākuši laikmetā, kurā vērtības, kas atrodas pašā Eiropas sirdī – demokrātija un līdzdalība, vienlīdzība un sociālais taisnīgums, solidaritāte un ilgtspēja, tiesiskuma un cilvēktiesību respektēšana – tiek vājinātas. Iedzīvotāji apšauba Eiropas Savienības raison d’être (iestāšanās iemesls), valdību likumību un integrējošās politikas, kā arī esošo pārvaldes struktūru spēju atbildēt uz sabiedrības aktuālākajām problēmām. Tā rezultātā uzticība valsts iestādēm samazinās.

Šajos nemierīgajos laikos Eiropas iedzīvotāji meklē lielāku koncentrēšanos uz šīm galvenajām “Eiropas vērtībām”, nevis to mazināšanu. Viņi meklē ekonomisku, sociālu un vides labklājību. Ekonomisko labklājību visiem un bagātību pārdali. Sociālo labklājību kā kvalitatīvu, pieejamu pakalpojumu sniegšanu visiem un sociālās jomas nostiprināšanu. Vides labklājību dzīvei veselīgā dabiskā vidē, kas uztur visu dzīvību uz Zemes, un aizsargā tīru ūdeni un gaisu.

Tāpēc mēs aicinām jūs, Eiropas vadītāji, virzīties prom no tāda ekonomikas modeļa, kas palielina nevienlīdzību, un tā vietā ieguldīt “sociālajā tirgus ekonomikā”, kas strādā visu cilvēku labā. Ņemot vērā, ka nabadzība un sociālā atstumtība ir nepieņemami augstā līmenī, mums ir jāatgriežas pie iekļaujošas ekonomiskas politikas, kas nodrošina, ka Eiropas labklājība tiek sadalīta, nekaitējot planētai. Mēs aicinām jūs atbalstīt mūsu pamatvērtības un ieguldīt nodarbinātībā un izglītībā, pamatojoties uz kritisko domāšanu, lai aizstāvētu mūsu atvērtās, demokrātiskās sabiedrības un novērstu nedrošības sajūtu, ko daudzi izjūt.

Mēs aicinām jūs, Eiropas vadītāji, nodrošināt to, ka dzimumu līdztiesība, cilvēktiesības, reliģijas brīvība, demokrātija un tiesiskums tiek pilnībā īstenoti gan ES, gan valstu līmenī. Mēs vēlamies redzētu viesmīlīgu Eiropu, kurā ikviena ieguldījums tiek laipni uzņemts un migrācija tiek atzīta kā svētība sabiedrībai. Eiropai ir sava nozīme arī globālo problēmu risināšanā. Jo īpaši klimata pārmaiņas ir eksistenciāls risks mūsu pasaulē, un tās ir jārisina ne tikai vides apsvērumu dēļ, bet arī, lai novērstu konfliktu, bada un piespiedu migrācijas saasināšanos.

Balstoties uz mūsu aicinājumu “Jaunu Eiropu cilvēkiem, planētai un labklājību visiem” (2016. gada septembris), mēs izmantojam Romas līguma 60. gadadienas iespēju vēlreiz apliecināt savu ticību Eiropas integrācijai un piedāvāt konkrētus priekšlikumus ES valstu un valdību vadītājiem, jo viņi apspriedīs Eiropas nākotni.

Vienoti mēs aicinām:

  • veidot Eiropu, kas veicina un aizsargā pilsoniskās, politiskās, sociālās, ekonomiskās un kultūras tiesības visiem un atbalsta tās ārpus robežām, lai realizētu savas tiesības;
  • īstenot ilgtspējīgas attīstības programmu 2030, nosakot ilgtspējīgas attīstības mērķus un principus, kas ir ES un valstu politikas veidošanas pamatā;
  • pilnībā īstenot Parīzes līgumu, uzlabojot energoefektivitāti un paātrinot taisnīgu un ilgtspējīgu pāreju uz tīru un atjaunojamu enerģijas pieejamību, lai saglabātu globālo sasilšanu zem 2°C, un turpināt centienus, lai saglabātu to uz 1,5°C;
  • stiprināt mūsu pārstāvniecības un līdzdalības demokrātiju ar noteiktu vietu cilvēku līdzdalībai ārpus vēlēšanām, kas ļauj attīstīties daudzveidīgai pilsoniskai sabiedrībai;
  • stiprināt izglītību kā sabiedrības atbildību, kas piedāvā mūžizglītību visiem, lai attīstītu pilsonisko aktivitāti, kritisko domāšanu, sociālo iekļaušanos un apziņu par ilgtspējīgu attīstību un cilvēktiesībām;
  • veicināt taisnīgu pāreju darba ņēmējiem un rūpnieciskajiem reģioniem no pašreizējā ekonomikas modeļa uz modernu, dinamisku, zaļu un sociāli taisnīgu ekonomiku, kurā mūsu cilvēku un dabas kapitāls tiek lolots;
  • veidot Eiropas Sociālo modeli, kas visiem darbiniekiem, visiem patērētājiem un visiem cilvēkiem, kas dzīvo Eiropas Savienībā, nodrošina pilnīgu aizsardzību, tādu, kas maina labklājības plaisu, samazinot nabadzību un sociālo atstumtību;
  • izveidot Eiropas Savienību ar spēcīgu Sociālo tiesību pīlāru, kas nodrošina kvalitatīvu nodarbinātību un taisnīgu atalgojumu, un cīnās pret nevienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem, diskrimināciju pret bērniem un jauniešiem, vai tādu diskrimināciju, kas balstās uz rasi, seksuālo orientāciju, dzimuma identitāti, sociāli ekonomisko statusu, vecumu, invaliditāti, mazākumtautības vai citu statusu;

Saskaroties ar pasauli, kas mainās ātrāk nekā jebkad agrāk, Eiropas vienotība un solidaritāte ir tikpat svarīga tagad, kā tas bija pirms 60 gadiem.

Solidaritāte mūs ir apvienojusi, un solidaritāte ir vienīgais ceļš uz priekšu. Nevienu no pašreizējiem izaicinājumiem nevar atrisināt viena nācija vai viena cilvēku grupa atsevišķi.

Tomēr pastāv steidzama nepieciešamība Eiropas Savienībai un tās iestādēm iekļauties realitātē, atjaunot saziņu ar pilsoņu sapņiem un cerībām, lai nodrošinātu mūsu Savienības atbilstošu ilgtermiņa izdzīvošanu. Tagad ir pienācis laiks pārdomāt, kādā virzienā mēs dodamies, novērtēt mūsu sasniegumus un likt pamatus nākamajiem Eiropas integrācijas 60 gadiem.

Mēs sagaidām, ka jūs – Eiropas līderi – to darīsiet: jums būs drosme un redzējums vadīt pāreju uz taisnīgu, ilgtspējīgu, demokrātisku un iekļaujošu Eiropu.

Mēs sagaidām, ka jūs ieklausīsieties Eiropas cilvēkos un izmantosiet iespēju Romas samitā, lai vienotos par spēcīgu, kopīgu apņemšanos labākai un ilgtspējīgākai nākotnei.

avots: arodbiedribas.lv

Vēl šajā kategorijā:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *