Aicina uz grāmatas atklāšanu par Atlīdzības likumu

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) ir izdevusi grāmatu “Atlīdzības likums ar komentāriem” un aicina uz grāmatas svinīgo atvēršanu 12. janvārī plkst. 14.00. Grāmatas atvēršana notiks Arodbiedrību namā, Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31, 4.stāva zālē, un tajā piedalīsies LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns, Latvijas Republikas Valsts kontroles padomes loceklis Edgars Korčagins un grāmatas “Atlīdzības likums ar komentāriem” autori.

arodbiedribas.lv

Grāmatas autori ir Edgars Pastars, likuma līdzautors, daudzu likuma grozījumu autors un līdzautors, ZAB “COBALT” zvērināts advokāts, Inga Ošiņa, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Nodrošinājuma departamenta direktora vietniece, likuma sākotnējās redakcijas autore, piedalījusies daudzu likuma grozījumu izstrādē, un Kaspars Rācenājs, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības darba tiesību jurists, sniedzis padomus likuma izstrādē un interpretācijā, kā arī piedalījies atsevišķu likuma grozījumu izstrādē.

Grāmatas autori norāda, ka šo komentāru mērķis nav izskaidrot katra panta un katra tajā lietotā vārda nozīmi, bet gan atklāt likumdevēja nolūkus, mērķi, ko tas vēlējies ar šo likumu sasniegt, kā arī norādīt uz kopsakarībām, kādas izriet no šā likuma teksta un citiem likumiem. Komentāri ne tikai palīdzēs labāk saprast likuma saturu, bet arī motivēs atbildīgās institūcijas pilnveidot likuma tekstu, noregulējot pagaidām vēl neskaidros prakses jautājumus.

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums” (Atlīdzības likums) ir pieņemts 2009.gadā, tā mērķis ir noteikt vienotus nosacījumus valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanā. Likums reglamentē mēnešalgu noteikšanas pamatprincipus un deleģē Ministru kabinetam uzdevumu noteikt, kā tie piemērojami praksē. Šim likumam ir būtiska nozīme arī citas atlīdzības – pabalstu, piemaksu – reglamentācijā, jo iepriekš šī atlīdzība bija izkliedēta, ļoti dažāda un valsts to nekontrolēja, atstājot tās noteikšanu katras institūcijas pašas ziņā. Atlīdzības likums attiecas uz darbiniekiem un amatpersonām, kas strādā Ministru kabinetā, Saeimā, tai skaitā Saeimas Kancelejā un citas Saeimas struktūrvienībās, Valsts prezidenta kancelejā, Valsts kontrolē, Tiesībsarga birojā, Centrālā vēlēšanu komisijā, Centrālā zemes komisijā, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē, Augstākās izglītības padomē, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestā, tiešās pārvaldes iestādēs, pastarpinātās pārvaldes iestādēs, pašvaldībās, valsts dibinātas augstskolās, valsts vai valsts dibinātu augstskolu zinātniskajos institūtos, plānošanas reģionos, publiskajos nodibinājumos, Finanšu un kapitāla tirgus komisijā, tiesu iestādes, prokuratūrā.

Grāmatu izdevusi LBAS sadarbībā ar advokātu biroju “COBALT” un Frīdriha-Eberta-Fondu (FES).

Grāmatas elektroniskā versija būs pieejama LBAS mājas lapā www.arodbiedribas.lv.

Vietu skaits ir ierobežots, tāpēc lūgums reģistrēties līdz š.g. 10. janvārim.

Vēl šajā kategorijā:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *