Latvijas arodbiedrību kongresa rezolūcija

Piedāvājam Jūsu uzmanībai Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) 8. kongresa rezolūciju.

Par LBAS prasībām valdībai un Saeimai

(Rīgā, 2016. gada 2. decembrī)

Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienība (LBAS) iestājas par sociālo taisnīgumu, solidaritāti, vienlīdzību Latvijā un Eiropā arodbiedrību lomas stiprināšanu.

Latvija kopumā ir pārvarējusi finansiāli ekonomisko krīzi, taču darbinieki to neizjūt pietiekamā apmērā. Darba samaksas un citu darbinieku izmaksu optimizācijas projekti iet roku rokā ar centieniem mazināt arodbiedrību ietekmi un tiesības, kas paredzētas koplīgumos, nacionālajā un starptautiskajā likumdošanā.

Mēs, LBAS 8. kongresa delegāti,

  • uzskatām, ka arodbiedrībām jābūt stiprākām kā vēl jebkad, jo darbiniekiem ir vajadzīga spēcīga pārstāvība un balss, kas ietekmētu ekonomikas attīstību tautas interesēs;
  • aicinām Latvijas Republikas Saeimu, Ministru kabinetu un darba devējus uz jaunu sākumu spēcīgam sociālajam dialogam, kas balstīts uz darbinieku interešu ievērošanu un jaunu un kvalitatīvu darba vietu radīšanu Latvijā, un 

1. pieprasām arodbiedrību viedokļa ievērošanu cīņā par kvalitatīvām darba vietām, darba samaksas kāpumu un taisnīgu nodokļu politiku;
2. aicinām veidot tādu darba samaksas, nodokļu un nodevu politiku, kura:

a. nostiprina nodokļu sistēmas taisnīgumu un progresivitāti, samērojot to ar iedzīvotāju maksātspēju;
b. mazina ienākumu nevienlīdzību, polarizāciju sabiedrībā un ēnu ekonomikas īpatsvaru;
c. līdzsvaro darbaspēka un kapitāla nodokļu slogu, atbrīvojot no nodokļiem investīcijas jaunu darba vietu radīšanai;
d. konsekventi paaugstina minimālo algu, neapliekamo minimumu un nodokļu atvieglojumus apgādājamām personām;
e. nodrošina cienīgu darba samaksu par kvalificētu darbu;
f. izvirza darba devēju sociālo atbildību kā vienu no priekšnoteikumiem nodokļu atlaižu saņemšanai (piemēram, koplīgumā iekļautām noteiktām garantijām);

3. aicinām samazināt nodokļu slogu darbiniekiem Latvijā, veicinot darba samaksas kāpumu, vienlaikus stiprinot mūsu uzņēmumu konkurētspēju un sociālo taisnīgumu;
4. prasām sekmēt koplīgumu un ģenerālvienošanās slēgšanu, atbalstot darbiniekiem papildus noteikto sociālo garantiju neaplikšanu ar darbaspēka nodokļiem;
5. pieprasām nepieļaut darba un arodbiedrību tiesību, darba aizsardzības un citu tiesību normatīvo aktu grozījumus, kuri vērsti uz darbinieku tiesiskās aizsardzības, ienākumu un sociālo garantiju mazināšanu vai riskantu un nedrošu nodarbinātības formu veicināšanu;
6. aicinām ratificēt Eiropas Sociālās hartas 4.panta 1.punktu, kas paredz strādājošo tiesības uz atalgojumu, kas nodrošinātu viņiem un viņu ģimenēm cienīgus dzīves apstākļus, un 12.panta 3.punktu par sociālās sistēmas nodrošināšanu līdz augstākam līmenim, kā arī SDO konvencijas Nr. 29”Piespiedu darba konvencija”2014.gada Protokolu. Ieviest politikas dokumentos SDO rekomendāciju Nr.204 „Par pāreju no neformālas uz formālu ekonomiku”;
7. aicinām pastiprināt uzraudzību un kontroli pār darba aizsardzības normatīvo aktu ievērošanu uzņēmumos un iestādēs, īstenojot plašu sadarbību ar arodbiedrībām;
8. aicinām rīkoties mērķtiecīgi, lai finansējums kvalitatīviem un pieejamiem sabiedriskajiem pakalpojumiem, it īpaši veselības aprūpei, izglītībai, zinātnei un augstskolām, sasniegtu Eiropas labākās prakses līmeni;
9. prasām nodrošināt labu pārvaldību, darba un ģimenes dzīves saskaņošanu un pamattiesību ievērošanu;
10. aicinām īstenot tādu ekonomiskās sadarbības modeli Latvijā un Eiropā, kas ciena cilvēku, labi paveiktu darbu un vidi, kā tas noteikts Eiropas Arodbiedrību konfederācijas stratēģiskajos mērķos darbinieku aizsardzībā un LBAS Stratēģiskajos darbības virzienos 2016.-2021.gadam;
11. aicinām iestāties par radošiem darbiniekiem – aktīviem, iesaistītiem un uz risinājumiem orientētiem, veicinot sagatavotību un darbinieku aizsardzību digitālajā ekonomikā.
12. nodrošināt sociālo partneru savlaicīgu un efektīvu iesaisti ekonomikas pārvaldības struktūrās nacionālā līmenī, kā arī Eiropas Semestra procesā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, LBAS 8.kongresa delegāti aicina:

  • vairot darbinieku ienākumus, kāpinot darba samaksu un ar taisnīgu nodokļu politiku;
  • veikt pasākumus, lai paaugstinātu sociālo aizsardzību;
  • veicināt darbinieku tiesību un interešu aizsardzību un izvairīties no darbinieku skaita nevajadzīgas samazināšanas;
  • nepieļaut likumu un koplīgumu pārkāpumus;
  • veicināt investīciju piesaisti pilnai nodarbinātībai kvalitatīvās darba vietās.                    

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības 8. kongress

Vēl šajā kategorijā:

3 comments for “Latvijas arodbiedrību kongresa rezolūcija

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *