Eiropas arodbiedrību rīcības plāns

Pamatojoties uz diskusijām Eiropas arodbiedrību konfederācijas (ETUC) Pavasara skolā Hāgā 2016. gada 12.-13. aprīlī, izstrādāts Rīcības plāns, kuru paredzēts īstenot, balstoties uz īpašām rezolūcijām, kampaņām, pārrunām un darbībām, saskaņā ar noteiktajiem mērķiem. Dzimumu līdztiesības princips tiks integrēts visās politikas jomās un Rīcības plāna darbībās.

avots: www.arodbiedribas.lv

1.prioritāte „Veidot alternatīvu un demokrātisku Eiropas pārvaldību”

Arodbiedrību priekšlikumi institucionālām un ekonomiskām pārmaiņām, sociālo partneru iesaiste ekonomiskajā pārvaldībā un Semestra procesā.

Tiks īstenots ETUC projekts līdz 2017.gada martam par arodbiedrību iesaistes stiprināšanu Semestra procesā: izdot praktisku rokasgrāmatu arodbiedrību ietekmes palielināšanai procesā, sagatavojot valstu ziņojumus, valstu īpašās rekomendācijas un nacionālās reformu programmas.

2.prioritāte „Ieguldījumi ilgtspējīgā izaugsmē un kvalitatīvos darbos”

Atsākt pārrunas un lobēšanu attiecībā uz ETUC plānu „Jauns ceļš Eiropai”, īstenojot nacionālās un nozaru investīciju programmas, daudzgadu budžeta reformu un taisnīgu nodokļu sistēmu, kā arī stiprināt partnerību un veiktspēju ES resursu pieejamībai.

Izveidot sadarbības tīklu ar organizācijām, kuras cīnās pret izvairīšanos no nodokļu samaksas un krāpniecību. Kopīgi noorganizēt publisku pasākumu par šo tēmu 2016.gadā Briselē.

Turpināt lobēšanu par obligāto nodokļu bāzi ar 25% minimālo likmi.

Sadarboties ar Eiropas Parlamentu, pārskatot daudzgadu finanšu ietvaru, lai palielinātu ES budžetu Eiropas Strukturālajiem un investīciju fondiem, īpaši Eiropas Sociālajam fondam.

ETUC turpinās lobēt savu priekšlikumu par obligātu finansējuma piešķiršanu sociālajiem partneriem veiktspējas stiprināšanai no ESF līdzekļiem.

3.prioritāte „Jauna ekonomika Eiropai”

Klimata pārmaiņas un taisnīga pāreja, digitālā dienas kārtība, darba vietu radīšana, enerģijas savienības izveide.

ETUC risinās izaicinājumus, ar ko saskaras darbinieki, kuri iesaistīti digitālajā ekonomikā. Pastāvīgas uzmanības centrā būs digitālajā ekonomikā iesaistīto darbinieku intereses, arī atbalstot dalīborganizācijas nacionālajā līmenī.

Īpaša uzmanība tiks pievērsta tādiem jautājumiem kā darba vides pārmaiņas, tiesiskie aspekti, datu aizsardzība, sociālā drošība un labklājības sistēmas, dzimums, vecums un reģionālais dalījums.

4.prioritāte „Samaksas palielinājums Eiropas strādājošajiem cilvēkiem”

Stratēģijas algu palielinājumam, lai cīnītos pret nelīdztiesību, paaugstinātu iekšējo pieprasījumu. Veicināt koplīgumu slēgšanas veiktspēju un ražošanas attiecības, nosakot Eiropas standartus minimālai algai un uzlabojot koplīgumu pārrobežu dimensiju.

No 2016.gada oktobra līdz 2017.gada jūnijam ETUC īstenos kampaņu „Eiropai nepieciešams darba samaksas paaugstinājums”. Kopīgi ar Eiropas Arodbiedrību institūtu ETUI tiks organizēti semināri par dažādiem algu aspektiem, lai izstrādātu argumentētu politiku samaksas palielināšanas atbalstam.

2016.gada pēdējā ceturksnī plānota augsta līmeņa konference par minēto tēmu. Kampaņas īstenošanai un atbalstam būs nepieciešams papildus finansējums no dalīborganizācijām.

Savu darbu turpinās ETUC Vasaras skola par koplīgumiem, lai veidotu koplīgumu stratēģijas uz pārrobežu un starpnozaru bāzes.

5.prioritāte „Sociālā dialoga un darbinieku līdzdalības aktivizēšana”

Jauns starts sociālajam dialogam, veiktspējas stiprināšana divpusējam un trīspusējam dialogam Eiropas, nacionālā un nozaru līmenī.

ETUC īstenos Eiropas sociālo partneru kopīgo deklarāciju „Jauns starts spēcīgam sociālajam dialogam”. Deklarācija nosaka sociālo partneru, EK, Padomes un Prezidentūras lomu Eiropas divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga ietvaros.

Īpašas darbības tiks veiktas, lai turpinātu pārliecināties par autonomo sociālo partneru nolīgumu pilnīgu īstenošanu, izveidojot sociālo partneru ekspertu grupu.

Kā paredzēts Eiropas sociālo partneru darba programmā, ETUC ir iesaistījies jauna autonomā nolīguma izstrādāšanā par aktīvu novecošanos un paaudžu savstarpējo solidaritāti.

6.prioritāte „Aizstāvēt un veicināt arodbiedrību tiesības un piederību arodbiedrībai”

Cīnīties pret uzbrukumiem un nevēlamām reformām, koordinēt prāvošanās aktivitātes, sadarboties ar SDO un citām starptautiskām institūcijām, veiktspējas paaugstināšana, organizēšanās arodbiedrību tiesību stiprināšanai.

Sadarbībā ar dalīborganizācijām ETUC veic lobēšanas kampaņu Eiropas Parlamentā, aicinot Parlamenta locekļus atbalstīt un parakstīt solījumu par arodbiedrību tiesību ievērošanu savā darbā.

2016.gada oktobrī ETUC publicēs savu viedokli „Nākošie soļi attiecībā uz arodbiedrību tiesībām” par priekšlikumiem Sociālā progresa protokolam sociālo pamattiesību stiprināšanai un aizsardzībai, piemērojot ES līgumus.

7.prioritāte „Eiropas Sociālais pīlārs”

EMS sociālo tiesību dimensija, juridiskie procesi, rekomendācijas, nosakot arodbiedrību stratēģiju sociālajām tiesībām un standartiem, lai veicinātu augšupvērstu konverģenci.

2016.gada jūnijā ETUC publicēs savu redzējumu Eiropas sociālo tiesību pīlāram, kā arī organizēs semināru par sociālā acquis stiprināšanu. Rekomendācijas tiks publicētas septembra beigās, lai sniegtu ieguldījumu Sociālā pīlāra procesā.

ETUC uzsāks divu gadu projektu, lai uzkrātu zināšanas par arodbiedrību lomu nacionālajās sociālās aizsardzības sistēmās.

8.prioritāte „Par iekļaujošu un taisnīgu darba tirgu”

2016.-2017.gadu laikā ETUC izveidos kvalitatīva darba dienas kārtību, īpašu uzmanību veltot cīņai pret nedrošu darbu, kā arī ilgtermiņa bezdarbam un pārmērīgai elastībai.

ETUC koordinēs arodbiedrību ieguldījumu REFIT programmā un sniegs priekšlikumus labākam noregulējumam, kā arī izstrādās priekšlikumus Darbinieku norīkošanas direktīvas pārskatīšanai, lai panāktu vienlīdzīgu attieksmi gan pret norīkotajiem, gan mobilajiem darbiniekiem, un cīnītos pret negodīgu konkurenci.

ETUC izveidos īpašu darba grupu nedeklarētā darba platformai. Politikas dokuments ar ETUC priekšlikumiem cīņai pret nedeklarētu darbu tiks publicēts 2016.gada jūlijā.

ETUC iestāsies par spēcīgāku un efektīvāku „jauniešu garantiju” Eiropā, uzsākot projektu par Eiropas jauniešu nodarbinātības politikas analīzi.

ETUC aicinās EK pieņemt jaunu dzimumu līdztiesības stratēģiju un uzsāks projektu „Droši mājās, droši darbā”, lai cīnītos pret vardarbību ģimenē un darba vietā.

9.prioritāte „Ieguldīt cilvēciskajā faktorā”

Ieguldījumi izglītības un apmācību kvalitātē, noteikt kvalitatīvu ietvaru māceklībai, tiesības uz mūžizglītību un piekļuvi izglītībai un apmācībām, stiprināt profesionālo apmācību un mācības darba vietā, kā arī 2016.-2017.gadu periodā veicināt apmācības sociālā pīlāra ietvaros.

10.prioritāte „Darbs nākotnei”

Veikt pārrunas, lai noteiktu tiesisku ietvaru „ nestandarta” darbinieku (ieskaitot pašnodarbinātās personas) sociālo un darba tiesību aizsardzībai. Ar saskaņotu rīcību atbalstīt SDO iniciatīvu „Nākotnes darbs”, organizēt kampaņas.

Kopīgi ar ETUI noorganizēt konferenci par SDO tēmu 2016.gadā.

2016./2017.g. ETUC veidot projektu par labāku sociālo aizsardzību netipisko darbu veicējiem, kā arī lai veicinātu viņu iekļaušanos arodbiedrībās.

11.prioritāte „Labāka bēgļu un migrantu aizsardzība, iekļaušana un integrēšana”

Pārrunu noturēšana un lobēšana par labāku ES dienas kārtību bēgļiem un migrantiem, Šengenas nosargāšana, pamattiesību ievērošana, vienlīdzīga attieksme, sadarbības tīkla UnionMigrantNet stiprināšana.

2017.-2018.g. paredzēts kopīgs Eiropas Sociālo partneru projekts par migrantu integrēšanu Labour-INT.

Kampaņu veidošana pret ksenofobiju, rasismu, populismu, diskrimināciju, par vienlīdzīgu attieksmi.

12.prioritāte „ETUC starptautiskā loma”

Pastiprināta sadarbība ar PERC un kaimiņvalstīm, attiecības ar starptautiskām institūcijām, lai pārrunātu un iekļautu sociālos jautājumus tirdzniecības līgumos (īpaši TTIP un CETA), stiprināt ETUC piekļuvi attīstības sadarbības fondiem.

Dalība starptautiskās kampaņās (sadarbībā ar ITUC un citām arodbiedrībām), lai aizstāvētu cilvēktiesības, demokrātiju, arodbiedrību tiesības un brīvību.

PERC ietvaros koordinēt konkrētas darbības par migrācijas/bēgļu jautājumiem, daudznacionālajām kompānijām/piegādes ķēdēm.

Uzraudzība pār tirdzniecības līgumu ietekmi uz klimata pārmaiņām un enerģētikas politiku.

Tiks izstrādāts divu gadu projekts par attīstības izglītību un izpratnes veidošanu (DEAR).

Ietekmes pastiprināšana ES institūcijās par ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem (2030 Dienas kārtība).

ETUC Izpildkomiteja,
2016.gada 18.jūnijā, īss kopsavilkums

Vēl šajā kategorijā:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *