Dancis ap dzemdību atvaļinājumiem

Dzemdību atvaļinājuma direktīvas projekta atsaukšana ir vēl viens Eiropas piemērs, kurā praktiskums un palikšana komforta zonā gūst virsroku pār vīziju. Par lielu nožēlu, projekts ir kļuvis par simbolu ES pārveidošanās spēju trūkumam. Agrāk ES varēja kalpot kā piemērs progresīvai likumdošanai saistībā ar dzimumu līdztiesību, taču šobrīd jau kārtējo reizi tā izrādījusies nespējīga. Sākotnējā direktīva, kas ir spēka no 1992. gada, nu jau novecojusi un nav atbilstoša pašreizējai situācijai.

Judit Tánczos, FEPS padomniece politikas jautājumos

avots: www.bsf-latvija.lv

Pārskatīšanas process  ilgst jau gadiem. Eiropas Komisija iesniedza savu priekšlikumu 2008. gadā, un starp citiem svarīgiem uzlabojumiem tā ierosināja dzemdību atvaļinājumu pagarināt no 14 līdz 18 nedēļām, tādējādi saskaņojot to ar Starptautiskās Darba organizācijas ierosinātajiem standartiem. Tāpat Komisija ierosināja dalībvalstīm maksāt vienam vecākam pilnu algu atvaļinājuma periodā. Eiropas Parlamentā tā deputātes Edītes Estrelas (Edite Estrela) ziņojums 2009. gada maijā tika bloķēts – un tad atkal pieņemts 2010. gada oktobrī. Tas radīja virkni grozījumu Komisijas priekšlikumā un ierosināja dzemdību atvaļinājumu pagarināt līdz 20 nedēļām (sekojot Pasaules Veselības organizācijas priekšlikumam), kā arī ieviesa citām personām nenododamu 2 nedēļu paternitātes atvaļinājumu. Tāpat tika nostiprināta aizsardzība pret atlaišanu no darba.

FEPS līdzās citām progresīvi orientētām organizācijām ar prieku sagaidīja projekta pieņemšanu 2010. gadā. Bet diemžēl ar astoņu dalībvalstu blokādi Padomē likumdošanas process atkal iestrēga.

Viens no argumentiem, kādēļ priekšlikumi tika atkal bloķēti, bija tas, ka grozījumi varētu pazemināt sociālās aizsardzības līmeni valstīs, kurās pašreizējā likumdošana ļauj nodrošināt labākus noteikumus. Šī argumentācija ignorē faktu, ka direktīva nosaka minimālos standartus un pilnā merā ļauj pielāgoties labvēlīgākai likumdošanai, – un vienlaikus nepieļauj zemāku standartu ieviešanu. Kāds cits plaši daudzināts iemesls norādīja uz priekšlikuma augstajām izmaksām, jo īpaši finansu krīzes laikā. Šī viedokļa paudēji neņem vērā, ka, tiekot galā ar dzimumu nevienlīdzību darba tirgū un nodrošinot labāku apmāksātā un neapmaksātā darba sadali, ekomoniskā situācija tikai uzlabotos. Tādējādi direktīva drīzāk būtu jāuztver kā daļa no ieguldījuma nākotnē.

Vairāki pētījumi, to starpā nesen publicētais “Maternitātes, paternitātes un bērna kopšanas atvaļinājums: Dati par ilgumu un kompensācijas apjomiem Eiropas Savienībā”, liecina, ka pareizi izstrādāta atvaļinājumu politika var veiksmīgi risināt nevienlīdzīgo sadalījumu starp apmaksātu un neapmaksātu aprūpi un darbu mājās – faktoriem, kas lielā mērā veicina sieviešu dalības paaugstināšanos darba tirgū. Šis pētījums kartējo rezi parāda, ka zemas kompensācijas likmes un ļoti gari, kombinētas formas atvaļinājumi noved pie negatīvām sekām attiecībā uz darba tirgu un sociālo situāciju, kā arī privātās un darba dzīves sabalansēšanu. Eiropas Parlamenta sākotnējais priekšlikums par pilnībā apmaksātām 20 dzemdību atvalinājuma nedēļām ar 2 pilnā mērā apmaksātām, citām personām nenododamām nedēļām paternitātes atvaļinājumam piedāvāja dzīvotspējīgu risinājumu veiktajiem petījumiem.

Lai izkļūtu no strupceļa, Eiropas Parlaments bija apņēmības pilns iziet uz kompromisu un samazināt prasības attiecībā uz pilnā mērā apmaksātu atvaļinājumu. Tomēr pēc Eiropas Padomes domām prasības nebija samazinātas pietiekami. Neanalizējot šobrīd darbības simbolisko nozīmi, Eiropas Komisija 2015. gada 1. jūlijā paziņoja, ka “progresa trūkuma dēļ” projekts  tomēr ir jāatsauc.

Var apgalvot, ka simboliem nav lielas nozīmes sieviešu un vīriešu stāvokļa uzlabošanā Eiropā. Komisija ieņem līdzīgu pozīciju un cenšas sniegt pozitīvu impulsu „JŪLIJS 2015” attīstībai, – un norāda: atsaucot priekšlikumu, Komisija vēlas radīt skaidru pārrāvumu esošajam strupceļam un pavērt ceļu jaunām iniciatīvām, par kurām ir iespējams vienoties un kuras var novest pie konkrētiem uzlabojumiem strādājošo vecāku un aprūpētaju dzīvēs. Taču šis aicinājums pēc jaunām iniciatīvām nedod ieguldījumu jebkādu jaunu likumdošanas priekšlikumu iesniegšanai, bet tikai norāda, ka pašreizējais projekts nav “pietiekami labs”.

Sasummējot augstāk minēto, – kaut arī labākās prakses, priekšlikumi un ieteikumi ir ļoti noderīgi, šie nebūs tie, kas atjauninās esošo direktīvu. Līdz ar to tie noteikti nevar tikt uzskatīti par inovatīvu pieeju maternitātes atvaļinājuma jautājumam un plašakā kontekstā par jaunu pieeju dzimumu vienlīdzības jomai. S&D grupa un PES (Eiropas Sociālistu partijas) Sievietes ir izvirzījušas visaptverošus priekšlikumus, apvienojot tiesību aktu kopumu par maternitātes, paternitātes un bērna kopšanas atvaļinājumiem, to pastiprinot un iekļaujot ar likumdošanu nesaistītus pasākumus inovatīvam darba laika režīmam. Patiesi, – tālredzīgs, iedvesmojošs likumdošanas priekšlikums ir nepieciešams, lai beidzot piedāvātu miljoniem Eiropas sieviešu to, ko tās sagaida. Simboliska un vārdiska tiekšanās uz uzlabojumiem neko nemainīs mūsu realitātēs, tāpēc jādara viss, lai ieviestu konkrētus uzlabojumus.

Vēl šajā kategorijā:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *