Izaugsmei un nodarbinātībai

15 / 07 / 2015
Share 'Izaugsmei un nodarbinātībai' on Draugiem Share 'Izaugsmei un nodarbinātībai' on Facebook Share 'Izaugsmei un nodarbinātībai' on Google+ Share 'Izaugsmei un nodarbinātībai' on LinkedIn Share 'Izaugsmei un nodarbinātībai' on LiveJournal Share 'Izaugsmei un nodarbinātībai' on Pinterest Share 'Izaugsmei un nodarbinātībai' on Tumblr Share 'Izaugsmei un nodarbinātībai' on Twitter Share 'Izaugsmei un nodarbinātībai' on Wordpress Share 'Izaugsmei un nodarbinātībai' on Email

ES darba devēju organizācijas un arodbiedrības vienojušās par darba programmu 2015.-2017. gadiem; piektā darba programma „Partnerība iekļaujošai izaugsmei un nodarbinātībai” nosaka virzienu ES sociālo partneru kopējai rīcībai attiecīgajā laikā posmā. Eiropas sociālie partneri vienojušies arī par vienotu pamatīgu un visaptverošu nodarbinātības analīzi attiecībā uz Eiropas darba tirgu.

Avots: www.arodbiedribas.lv

Astoņus gadus pēc pirmās kopējās darba tirgus analīzes ES sociālie partneri sniedz galvenās rekomendācijas, atbildot uz izaicinājumiem gan krīzes, gan strukturālo jautājumu kontekstā. Šīs rekomendācijas iekļauj sociālā dialoga potenciālo ieguldījumu izaugsmei un nodarbinātībai, nepieciešamību pievērsties Eiropas izaicinājumiem attiecībā uz darbavietu radīšanu, nepieciešamību veicināt produktivitāti un pievērsties cīņai pret nelīdztiesību un nabadzību.

Kopīgi prezentējot veikto analīzi un autonomo darba programmu, tiek atspoguļota Eiropas sociālo partneru atbildība to izaicinājumu pārvarēšanā, ko radījusi krīze: radīt vairāk un labākas darba vietas, palielināt ES konkurētspēju, kā arī atjaunot investīcijas un izaugsmi.

ES sociālie partneri vienojās:

• uzsākt pārrunas par pamatnolīgumu attiecībā uz aktīvu novecošanos un starppaaudžu pieeju;

• censties uzlabot autonomo pamatnolīgumu īstenošanu, īpašu uzmanību pievēršot tām 8-10 dalībvalstīm, kur šī īstenošana ir nepietiekama;

• pievērst pastiprinātu uzmanību privātajiem un publiskajiem ieguldījumiem, lai sasniegtu optimālu izaugsmi, aktīvi veicinātu darbavietu radīšanu un atjaunotu ES industriālo bāzi;

• sagatavot kopīgus secinājumus darba, privātās un ģimenes dzīves saskaņošanai, kā arī dzimumu līdztiesībai, lai samazinātu algu starpību sievietēm un vīriešiem;

• uzlabot prasmju attīstību digitālās ekonomikas vajadzībām, kā arī efektīvai darba tirgus politikai, lai izvairītos no prasmju neatbilstības, veicinātu pāreju no bezdarba uz nodarbinātību, kā arī vairāk un labākām darbavietām;

•     sniegt savu ieguldījumu ES institūciju centieniem attīstīt mobilitātes pakotni, pievērsties pastiprināti darbinieku mobilitātes jautājumiem un veicināt mobilitāti attiecībā uz mācību laiku.

Vēl šajā kategorijā:

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply


Sociāldemokrāti Latvijā, Eiropā, pasaulē

Portāls Kreisie.LV nesaņem finansējumu no politiskajām partijām un nepārstāv tās publiskajā telpā.


  draugiem    maillist  maillist

Viedoklis PRET solidaritātes nodokli

Kreisie Vs. Labējie