Darba likuma grozījumi

Šonedēļ Saeimas Sociālo un darba lietu komisija atkārtoti skatījusi strīdīgos Darba likuma grozījumus, par kuriem nav vienojušās LBAS un LDDK, lemjot tos novirzīt uz apspriešanu Nacionālajā trīspusējā sadarbības padomes (NTSP) sēdē šī gada 17. oktobrī.

LBAS neatbalsta LDDK un dažu deputātu priekšlikumu grozīt Darba likuma 68. pantu, samazinot piemaksas apmēru par virsstundu darbu un darbu svētku dienās no 100% uz 50%. Savukārt Darba likuma 110.pantā ir noteikts, ka darba devējs nevar uzteikt darbu darbiniekam – arodbiedrības biedram bez saskaņošanas ar arodbiedrību.

www.arodbiedribas.lv

LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers:

“NTSP sēdē atkārtoti piedāvāsim LDDK pusei jau viņu noraidītos un arī citus kompromisus, bet neatkāpsimies no galvenā – piemaksas par virsstundu darbu nedrīkst samazināt, tāpat kā nedrīkst samazināt arodbiedrību tiesības aizstāvēt savus biedrus. Varētu būt, ka Saeima par grozījumiem Darba likumā 3.lasījumā balso 23.oktobra plenārsēdē, tādēļ jāturpina darbs ar Saeimas deputātiem, atgādinot viņu solījumus un atkārtoti skaidrojot LBAS pozīcijas atbalstīšanas nepieciešamību, lai saglabātu līdzsvarotu darba tiesisko vidi.”

Darba likuma 68.pantā par piemaksas apmēra samazināšanu par virsstundu darbu LBAS pozīcija saskan ar FM pozīciju – nesamazināt piemaksas apmēru par virsstundu darbu un darbu svētku dienās. LBAS norāda, ka piemaksas apmēra samazinājumam būs negatīva ietekme arī uz valsts budžetu. Savukārt Saeimas Juridiskais birojs norādījis uz priekšlikuma iespējamo neatbilstību Satversmei. Meklējot kompromisus attiecībā uz priekšlikumu piemaksas apmaksu aizstāt ar apmaksātu atpūtas laiku, LBAS aicina izvērtēt redakciju, kas bija saskaņota ekspertu diskusijās starp LM, LDDK un LBAS.

Saskaņā ar LDDK un LBAS 20.09.2013 noslēgtās vienošanās 3.3.4.p. LBAS ir gatava piešķirt lielākas iespējas sociālajiem partneriem koplīgumos lemt par darba samaksas un nodarbinātības noteikumiem. Tāpēc LBAS ir gatava runāt par kompromisu, kas paredzētu iespēju samazināt likumā noteikto piemaksas par virsstundu darbu apmēru sociālā dialoga ceļā ar ģenerālvienošanos slēgšanu nozarēs.

Valdības atbalsts pilnībā saskanētu ar Eiropas sociālas hartas sestā panta 2.punktā minēto apņemšanos veicināt mehānismus brīvprātīgu sarunu noturēšanai starp darba devējiem vai darba devēju organizācijām un strādājošo organizācijām, lai ar kolektīvu līgumu palīdzību regulētu darba noteikumus un apstākļus.

LDDK ir iesniegusi grozījumus Darba likuma 110.pantā, kas jūtami mazinātu arodbiedrību tiesības aizstāvēt savus biedrus.

LBAS norāda, ka 110.pants efektīvi aizsargā darbinieku no nepamatota uzteikuma un nepieciešamības to apstrīdēt tiesā. LBAS uzskata, ka priekšlikums svītrot šo tiesisko mehānismu atsevišķu gadījumu, kad nav rasts konstruktīvs dialogs ar arodbiedrību, dēļ ir nesamērīgs un nekonstruktīvs.

Vienlaikus LBAS norāda, ka vairāk būtu jākoncentrējas uz darba strīdu ātrāku un efektīvāku izskatīšanu, tāpēc aicina veikt nepieciešamos grozījumus Civilprocesa likumā. LBAS piekristu, ka:

•    lietās, kur darba devējs ir cēlis prasību pret darbinieku par darba attiecību izbeigšanu, tiesas sēdes diena būtu nosakāma ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc paskaidrojuma saņemšanas vai tā iesniegšanas termiņa notecēšanas vai pēc sagatavošanas sēdes, vai pēc mediācijas termiņa notecēšanas;

•    pirmās instances tiesa varētu noteikt sprieduma nekavējošu izpildi, lai sprieduma pārsūdzība neradītu darba devējam papildus izdevumus.

Vēl šajā kategorijā:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *