Nabadzībai ir sievietes seja

Ekonomikas krīze, kuras laikā tiek samazināts budžets un sociālie izdevumi, sievietes skar smagāk nekā vīriešus. Tas jākompensē, vairāk līdzekļu ieguldot sieviešu apmācībā un sieviešu uzņēmējdarbības veicināšanā, uzsver Eiropas Parlaments otrdien pieņemtajā rezolūcijā par sieviešu tiesībām. Deputāti otrdien apstiprināja arī divas citas ar Sieviešu dienu tematiski saistītas rezolūcijās — par dzimumu stereotipiem Eiropas Savienībā un sieviešu tiesībām Ziemeļāfrikā.

Eiropas Parlamenta informācijas birojs Latvijā

“Krīze pasliktina sieviešu stāvokli un padara viņas ievainojmas. Jau pirms krīzes sievietes vairāk bija pakļautas bezdarbam, bieži strādāja nestabily vai nepilna laika darbu, viņām bija zemāks atalgojums un lēna karjeras izaugsme. Pašreizējie taupības pasākumi sieviešu stāvokli ir vēl uz pusi pasliktinājuši,” uzsvēra par rezolūciju atbildīgā deputāte Elisabeth Morin-Chartier (EPP, FR) pirmdienas debatēs.

Parlaments rezolūcijā norāda, ka budžeta līdzekļu samazināšana izglītībai, bērnu aprūpei, veselības un apgādājamo personu aprūpes atbalstam, piespiedusi sievietes pamest darbu vai strādāt nepilnu darba laiku, tādējādi samazinot ne tikai ienākumus, bet arī nākamās pensijas.

Ieguldījumi sieviešu līdztiesībā

Eiropas Parlamenta deputāti saka, ka ir jāmazina “lielā mērā vīriešu izraisītās” krīzes seku ietekme un jāatjauno izaugsme. Dalībvalstīm ir jāveic ieguldījumi mūžizglītībā, pārkvalifikācijā, tāldarbā un jaunu darba vietu radīšanā, jāveicina sieviešu uzņēmējdarbība un jāveido jaunas bērnu aprūpes iestādes, ka arī jāiesaista sievietes lēmumu pieņemšanā un jāveicina dzimumu līdzsvars uzņēmumu valdēs.

Rezolūciju par ekonomikas krīzes ietekmi uz dzimumu līdztiesību un sieviešu tiesībām Parlaments pieņēma ar 495 balsīm par, 96 — pret un 69 atturoties.

Dzimumu stereotipu izskaušana

Nabadzības feminizāciju izraisa arī darba tirgū valdošie dzimumu stereotipi, norāda deputāti. Tie joprojām pastāv, piemēram, inženierzinībās un bērnu aprūpes jomā un izraisa profesiju segregāciju, kā arī atšķirības vīriešu un sieviešu darba atalgojumā.

“Stereotipi un zemākas algas palielina nabadzības risku sievietēm. Tas jo īpaši attiecas uz vecāka gadagājuma sievietēm, kam ir mazas pensijas”, teica par rezolūciju atbildīgā deputāte Katrika Tamara Liotard (GUE/NGL, NL). “Plašsaziņas līdzekļi var palīdzēt mazināt aizspriedumus,” viņa piebilda.

Eiropas Parlaments aicina Komisiju un dalībvalstis izmantot Eiropas Sociālā fonda projektus, lai iesaistītu sievietes profesijās, kurās viņas līdz šim nav pietiekami pārstāvētas, un nodrošinātu vienlīdzīgu sasmaksu par vienlīdzīgu darbu. Deputāti aicina arī apkarot dzimumu stereotipus izglītībā, kas sākas jau no bērnudārza, plašsaziņas līdzekļos, reklāmas jomā, darba tirgū un politikā. Viņi arī uzsver, ka sievietes un meitenes būtu jāattēlo, ievērojot cieņu, nevis seksualizētu pieeju.

Nesaistošo rezolūciju par dzimumu stereotipu izskaušanu Eiropas Savienībā deputāti pieņēma ar 368 balsīm par, 159 — pret un 98 — atturoties.

Ziemeļāfrika

Parlaments aicina izmantot ES instrumentus, lai aizsargātu sieviešu tiesības Ziemeļāfrikas valstīs, un aicina šo valstu konstitūcijās iekļaut sieviešu un vīriešu līdztiesības principu, kā arī izskaust jebkādu diskrimināciju un vardarbību pret sievietēm.

“Mēs vēlamies spēcīgi un nepārprotami apliecināt solidaritāti un atbalstu sievietēm, kas Ziemeļāfrikā cīnās par brīvību, demokrātiju, vispārējām vīriešu un sieviešu cilvēktiesībām, kā arī pret jebkādu diskrimināciju un vardarbību. Mums ir jāatbalsta šī grūtā pāreja un jānodrošina, lai sieviešu tiesības tiktu ievērotas un aizsargātas konstitūcijā un tiesību aktos”, teica Silvia Costa (S&D, IT), kas sagatavoja šo rezolūciju.

Vēl šajā kategorijā:

1 comment for “Nabadzībai ir sievietes seja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *