Zaļā enerģija – 8500 darbavietas

“Eiropa 2020: stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei”  ietvaros Latvija ir uzņēmusies saistības palielināt atjaunojamo energoresursu izmantošanas daļu un līdz 2020. gadam ar to sasniegt 40% no kopējā bruto enerģijas gala patēriņa. Pašreizējais atjaunojamo energoresursu īpatsvars Latvijā ir 31-32% no kopējā.

Pēdējos gados ir veikti vairāki pētījumi par energoefektivitātes palielināšanas un vietējo energoresursu izmantošanas ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību. Piemēram, 2010. gadā veiktā pētījuma “Atjaunojamo energoresursu izmantošana Latvijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai” ietvaros pētnieki sarēķināja – Latvijas enerģētikā papildus izmantojot koksnes resursus 1 miljona m3 apmērā, ārējo tirdzniecības bilanci varētu uzlabot par 51 miljonu eiro.

Ervins Labanovskis, eko uzņēmējs

Šeit jāuzsver, ka papildu biomasas izmantošana nebūt nenozīmē koku ciršanas apjomu palielināšanos, jo ir augsts biomasas potenciāls ar krūmiem aizaugušajās ceļmalās, grāvjos, tīrot pamežu, mežistrādes atliekas u.tml.

Vietējai ekonomiskai attīstībai nozīmīgas ir tieši neliela un vidēja izmēra biomasas stacijas. Biomasa parasti tiek iegūta 50 km rādiusā no stacijas, un vietējā reģionā paliek ap 50-70% no izdevumiem, kas saistīti ar šādu staciju darbības nodrošināšanu.

Salīdzinot dažādas tehnoloģijas, visvairāk darba vietu rada biomasas un biogāzes koģenerācijas stacijas. Augstāk minētajā pētījumā tika arī secināts – Latvijai palielinot vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu, lai 2020. gadā sasniegtu 40% AER īpatsvaru kopējā enerģijas bilancē, tiktu radītas 8500 jaunu tiešo un netiešo darba vietu, kā arī vairāk nekā 50 miljoni LVL gadā papildu ienākumi valsts un pašvaldību budžetos. Būtiski ir arī tas, ka šīs jaunās darba vietas lielākoties tiktu radītas lauku teritorijās.

Lai šādā veidā Latvijas tautsaimniecību veidotu ilgtspējīgu, ir nepieciešama konsekventa atbalstoša valsts politika. Ilgtermiņā tas dotu būtisku ieguvumu mūsu ekonomikai. Tomēr tā ir tikai viena nozare, kas ļautu Latvijai iet pareizā virzienā. Lai saudzētu dabu un stimulētu vietējo ekonomiku, būtiski ir mūsu ikviena ikdienā pieņemtie lēmumi un rīcība. Smelties idejas ilgtspējīgiem darbiem un dalīties ar saviem piemēriem esi aicināts interneta vietnē www.nacunsac.lv!

Vēl šajā kategorijā:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *