Par darbinieku aizsardzību

30 / 05 / 2012
Share 'Par darbinieku aizsardzību' on Draugiem Share 'Par darbinieku aizsardzību' on Facebook Share 'Par darbinieku aizsardzību' on Google+ Share 'Par darbinieku aizsardzību' on LinkedIn Share 'Par darbinieku aizsardzību' on LiveJournal Share 'Par darbinieku aizsardzību' on Pinterest Share 'Par darbinieku aizsardzību' on Tumblr Share 'Par darbinieku aizsardzību' on Twitter Share 'Par darbinieku aizsardzību' on Wordpress Share 'Par darbinieku aizsardzību' on Email

29. maijā Saeimas Sociālo un darba lietu komisija nobalsoja par grozījumu likumā „Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā” tālāku virzību uz pirmo lasījumu 7. jūnijā. Pēc Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) iniciatīvas deputāti nobalsoja, ka grozījumi tiks pieņemti steidzamā kārtā.

avots: arodbiedribas.lv

LBAS regulāri vēršas darbinieki, kuriem nav izmaksātas darba algas, to darba devējiem faktiski nav līdzekļu un tie pasludināti par maksātnespējīgiem. Savukārt, maksātnespējas procesa administratori nepieprasa un arī V/A Maksātnespējas administrācija neizmaksā šiem darbiniekiem atlīdzību no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem, kā pamatojumu minot likuma „Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā” 5.pantu, jo darbiniekiem darba samaksa nebija izmaksāta par periodu, kas ir 12 mēnešus pirms maksātnespējas gadījuma iestāšanās.

Saskaņā ar likumā noteikto, no darbinieku prasījumu garantiju fonda apmierināmi tikai tādi darbinieku prasījumi, kas radušies ne agrāk kā 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās (neattiecas uz prasījumu saistībā ar kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību).

Tomēr šāds regulējums liedz darbiniekam saņemt savu prasījumu apmierinājumu no Garantiju fonda situācijā, ja darba devējs nav samaksājis darbiniekam no darba tiesiskajām attiecībām izrietošus maksājumus, kas ir pirmās kārtas maksājumi, un darbinieks savu tiesību aizsardzībai vērsies tiesā ar prasību par sev pienākošās summas piedziņu. Pat, ja darbinieka prasība tiesvedības ceļā ir apmierināta, darba devējam var nebūt līdzekļu tiesas sprieduma izpildei. Līdz ar to ir gadījumi, kad darbinieki ierosina maksātnespējas procesu.

Iestājoties darba devēja maksātnespējas gadījumam, darbinieks kļūst par nenodrošināto kreditoru, līdz ar to samazinās iespējas darbiniekam atgūt tiesas spriedumā noteikto summu. Turklāt šajos gadījumos, darbinieka prasījumi no Garantiju fonda nevar tikt apmierināti, jo no brīža, kad rādās tiesības uz attiecīgo summu, bet netika izmaksāts attiecīgs atalgojums vai pabalsts, līdz darba devēja maksātnespējas procesa pasludināšanas brīdim ilgstošo tiesvedību dēļ jau ir pagājuši vairāk nekā 12 mēneši.

Līdz ar to ilgas tiesvedības dēļ, darbinieka prasījumu no Garantiju fonda nav iespējams apmierināt. Tāpat, ja darbinieks ir pieteicis darba devēja maksātnespēju, bet darba tiesiskās attiecības ir izbeigtas pirms vairāk kā 12 mēnešiem, darbinieka prasījumu nevar apmierināt no Garantiju fonda līdzekļiem.

Likumprojekta mērķis ir aizsargāt tos darbiniekus, kuri savu tiesību aizsardzībai vērsušies tiesā ar prasības pieteikumu par no darba tiesiskajām attiecībām izrietošu maksājumu piedziņu no darba devēja, vai pieteikuši darba devēja maksātnespēju un kuru prasījumus no Garantiju fonda saskaņā ar šobrīd spēkā esošo regulējumu nav iespējams apmierināt.

Likumprojekts paredz, ka gadījumā, ja darbinieks ir vērsies tiesā ar prasību pret darba devēju par maksājumu, kas izriet no darba tiesiskajām attiecībām, piedziņu, tad Likuma 5.panta 1., 2., 3. un 4.punktā minētais 12 mēnešu periods aizstājams ar 12 mēnešu periodu pirms darbinieka prasības iesniegšanas tiesā, ja tiesas nolēmums, ar kuru darbinieka prasība ir apmierināta, stājies spēkā ne agrāk kā 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās, kā arī darba tiesiskās attiecības ar darbinieku izbeigtas agrāk kā 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās.

Vēl šajā kategorijā:

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply


Sociāldemokrāti Latvijā, Eiropā, pasaulē

Portāls Kreisie.LV nesaņem finansējumu no politiskajām partijām un nepārstāv tās publiskajā telpā.


  draugiem    maillist  maillist

Viedoklis PRET solidaritātes nodokli

Kreisie Vs. Labējie