Sievietes uzņēmumu valdēs

Nesen publicētajā Eiropas Komisijas ziņojumā parādīts, ka gada laikā, kopš ES tieslietu komisāre Viviāna Redinga aicināja ieviest ticamus pašregulējošus pasākumus (skatīt MEMO/11/124). ir panākts neliels progress attiecībā uz sieviešu skaita palielināšanu uzņēmumu valdēs. No septiņiem valdes locekļiem Eiropas vadošajos uzņēmumos tikai viena ir sieviete (13,7 %). Tas ir neliels uzlabojums salīdzinājumā ar 11,8 % 2010. gadā. Tomēr, saglabājot šādu tempu, joprojām būtu vajadzīgi vairāk nekā 40 gadi, lai panāktu vērā ņemamu dzimumu līdzsvaru (vismaz 40 % abu dzimumu).

informāciju sagatavoja LBAS

Ir pierādīts, ka dzimumu līdzsvars vadošajos amatos veicina labāku uzņēmuma darbību, uzlabotu konkurētspēju un saimnieciskos ieguvumus. Piemēram, McKinsey ziņojumā tika konstatēts ka uzņēmumiem, kuros ir dzimumu līdzsvars, ir par 56 % lielāka darbības peļņa salīdzinājumā ar uzņēmumiem, kuros strādā tikai vīrieši. Ernst & Young analizēja 290 lielākos biržā kotētos uzņēmumus. Viņi konstatēja, ka ienākumi uzņēmumos, kuros valdē ir vismaz viena sieviete, bija būtiski lielāki nekā tajos uzņēmumos, kuros valdes locekļu sieviešu nav.

Lai noteiktu atbilstošus pasākumus dzimumu dažādības pastāvīgā trūkuma risināšanai Eiropā kotēto uzņēmumu valdēs, Komisija nule uzsākusi sabiedrisku apspriešanu. Komisija vēlas uzzināt viedokļus par iespējamu rīcību ES līmenī, tostarp likumdošanas pasākumiem, lai novērstu dzimumu līdzsvara trūkumu uzņēmumu valdēs. Sabiedriskā apspriešana turpināsies līdz 2012. gada 28. maijam. Pamatojoties uz tās rezultātiem, Komisija vēlāk šogad pieņems lēmumu par turpmāku rīcību.

Minētais ziņojums par dzimumu līdzsvaru uzņēmumu valdēs ir tapis gadu pēc tam, kad ES tieslietu komisāre Viviāna Redinga aicināja biržā kotētos uzņēmumus Eiropā brīvprātīgi palielināt sieviešu skaitu savās uzņēmumu valdēs, parakstot “Sievietes mūsu uzņēmuma valdē – solījums Eiropai”. Parakstot šo solījumu, uzņēmumi apņemas palielināt sieviešu īpatsvaru savās uzņēmumu valdēs līdz 30 % 2015. gadā un 40 % – 2020. gadā. Tomēr pēdējo 12 mēnešu laikā tikai 24 uzņēmumi visā Eiropā ir parakstījuši šo solījumu.

“Pirms gada es lūdzu uzņēmumus brīvprātīgi palielināt sieviešu klātbūtni uzņēmumu valdēs. Manu aicinājumu atbalstīja Eiropas Parlaments un uzņēmējdarbības organizācijām tālāk nodeva nodarbinātības, sociālo lietu un dzimumu līdztiesības ministrijas daudzās ES dalībvalstīs. Diemžēl es redzu, ka, neskatoties uz mūsu aicinājumiem, pašregulējums līdz šim nav devis apmierinošus rezultātus,” sacīja Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES tieslietu komisāre Viviāna Redinga. “Sieviešu trūkums vadošajos amatos uzņēmējdarbības pasaulē kaitē Eiropas konkurētspējai un kavē ekonomisko izaugsmi. Tāpēc vairākas ES dalībvalstis, proti, Beļģija, Francija, Itālija, Nīderlande un Spānija, ir sākušas risināt šo situāciju, pieņemot tiesību aktus, kas ievieš dzimumu kvotas attiecībā uz uzņēmumu valdēm. Dažas valstis – Dānija, Somija, Grieķija, Austrija un Slovēnija – ir pieņēmušas noteikumus par dzimumu līdzsvaru valstij piederošu uzņēmumu valdēs. Es personīgi neesmu liela kvotu atbalstītāja. Tomēr man patīk rezultāti, ko tās dod. Es arī atzīmēju, ka uzņēmumiem, kas darbojas pāri robežām iekšējā tirgū, iespējams, vajadzēs ievērot atšķirīgus valsts kvotu likumus, ja tie vēlēsies piedalīties būvdarbu konkursos. Tāpēc Komisijas likumdošanas darba programmā 2012. gadam ir ietverta iniciatīva šīs situācijas risināšanai. Šodien es aicinu sabiedrību – individuālus uzņēmumus, sociālos partnerus, ieinteresētās NVO un iedzīvotājus – izteikt komentārus par to, kādus pasākumus ES būtu jāveic, lai novērstu dzimumu dažādības trūkumu uzņēmumu valdēs. Es uzskatu, ka ir pēdējais laiks, lai Eiropa salauztu stikla grieztus, kas joprojām liedz talantīgām sievietēm nonākt Eiropā kotēto uzņēmumu vadošos amatos. Es cieši sadarbošos ar Eiropas Parlamentu un visām dalībvalstīm, lai ieviestu pārmaiņas.”

Progress attiecībā uz dzimumu līdzsvara uzlabošanu Eiropas uzņēmumu valdēs pagājušā gada laikā sen nav bijis tik labs (palielinājums par 1,9 procentu punktu laikposmā no 2010. gada oktobra līdz 2012. gada janvārim salīdzinājumā ar ilgtermiņa vidējo palielinājumu pēdējo desmit gadu laikā – 0,6 procentu punktiem gadā). Šo palielinājumu var saistīt ar Komisijas un Eiropas Parlamenta (MEMO/11/487) aicinājumiem un ar vairākām valstu likumdošanas iniciatīvām. Francija, kas 2011. gadā ieviesa tiesību aktus par dzimumu līdzsvaru uzņēmumu valdēs, viena pati veido aptuveni pusi no minētā palielinājuma ES. Tomēr kopumā pārmaiņas joprojām ir lēnas. To sieviešu skaits, kuras vada lielu uzņēmumu valdes, pat ir samazinājies, 2012. gada janvārī samazinoties līdz 3,2 % salīdzinājumā ar 3,4 % 2010. gadā.

Ir skaidrs, ka Eiropas iedzīvotāji piekrīt, ka šī situācija ir jāmaina: saskaņā ar Eirobarometra publicēto aptauju 88 % eiropiešu uzskata, ka vienādu zināšanu gadījumā sievietēm vajadzētu būt vienlīdzīgi pārstāvētām uzņēmumu vadošajos amatos. Vienlaikus 76 % eiropiešu uzskata, ka sievietēm ir nepieciešamās prasmes. Visbeidzot, 75 % no aptaujātajiem iedzīvotājiem atbalsta tiesību aktus par dzimumu līdzsvaru uzņēmumu valdēs, respondentu relatīvajam vairākumam (49 %) apgalvojot, ka šādu tiesību aktu izpildes nodrošināšanai vispiemērotākais mehānisms būtu naudas sodi (skatīt pielikumu).

Priekšvēsture

Arvien vairāk pierādījumu liecina par būtiskiem saimnieciskiem ieguvumiem, ko dod labāks dzimumu līdzsvars ekonomikas lēmumu pieņemšanas procesā. Lielāks sieviešu skaits vadošos amatos var sekmēt produktīvāku un inovatīvāku darba vidi un uzlabot uzņēmuma vispārējo sniegumu. Tas atbalsta konkurētspēju. 60 % no jaunajiem universitāšu beidzējiem ir sievietes, bet tikai dažas no viņām nonāk uzņēmumu vadošajos amatos. Iespēju pavēršana ieņemt augstākos amatus ir veicinošs faktors sievietēm iekļauties darba tirgū un palikt tajā, palīdzot palielināt sieviešu nodarbinātības līmeni un labāk izmantojot sieviešu kā cilvēkresursu potenciālu. “Ja mēs vēlamies sasniegt ES izaugsmes stratēģijā Eiropa 2020 noteikto mērķi – palielināt nodarbinātības līmeni sievietēm un vīriešiem vecumā no 20 līdz 64 gadiem līdz 75 % –, mums dzimumu dažādība ir jāpadara par izaugsmes vērtību,” sacīja Komisijas priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga.

Lielākas līdztiesības veicināšana lēmumu pieņemšanā ir viens no mērķiem Eiropas Sieviešu hartā (skatīt IP/10/237), kuras iniciators 2010. gada martā bija Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu un priekšsēdētāja vietniece Redinga. Komisija tad ievēroja šīs apņemšanās, 2010. gada septembrī pieņemot Sieviešu un vīriešu līdztiesības stratēģiju nākamajiem pieciem gadiem (skatīt IP/10/1149 un MEMO/10/430), kurā ietverta izpēte par mērķiniciatīvām, kas paredzētas, lai ekonomikas lēmumu pieņemšanas procesā vairāk sieviešu ieņemtu augstus amatus. Eiropas Komisijas darba programmā 2012. gadam paziņots par likumdošanas iniciatīvu, lai uzlabotu dzimumu līdzsvaru biržā kotētajos uzņēmumos.

Komisijas publicētajā ziņojumā norādīts, ka, lai arī nesen ir panākti daži uzlabojumi, jo īpaši valstīs, kuras ir ieviesušas dzimumu kvotas, progress joprojām ir lēns. Valstu starpā arī pastāv lielas atšķirības: Somijas lielāko uzņēmumu valdēs 27 % ir sievietes, bet Latvijā – 26 %, kamēr Maltā tie ir tikai 3 % un Kiprā – 4 %.

Presei paredzētā dokumentācija – Sievietes uzņēmumu valdēs

Publiskā apspriešana: Dzimumu nelīdzsvarotā pārstāvība uzņēmumu valdēs ES

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne

Eiropas Komisijas datubāze par sievietēm un vīriešiem lēmumu pieņemšanā

Vēl šajā kategorijā:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *