LBAS apbalvo darba devējus

08 / 01 / 2012
Share 'LBAS apbalvo darba devējus' on Draugiem Share 'LBAS apbalvo darba devējus' on Facebook Share 'LBAS apbalvo darba devējus' on Google+ Share 'LBAS apbalvo darba devējus' on LinkedIn Share 'LBAS apbalvo darba devējus' on LiveJournal Share 'LBAS apbalvo darba devējus' on Pinterest Share 'LBAS apbalvo darba devējus' on Tumblr Share 'LBAS apbalvo darba devējus' on Twitter Share 'LBAS apbalvo darba devējus' on Wordpress Share 'LBAS apbalvo darba devējus' on Email

Zvaigznes dienā, 6. janvārī, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) apbalvoja labākos sadarbības partnerus – darba devējus, kas aizvadītajā gadā visveiksmīgāk sadarbojušies ar arodbiedrību un stprinājuši sociālo dialogu. Pasākuma „Sadarbības partneris 2011” ietvaros Arodbiedrību namā LBAS balvu – ozolzīli un atzinības rakstu saņēma 16 darba devēji, kurus LBAS balvai nominējušas 10 LBAS dalīborganizācijas.

* AS „Olainfarm”, prezidents Valērijs Maligins (Industriālo nozaru arodbiedrība)

Koplīgums katru gadu tiek papildināts ar papildus sociālajām garantijām. Krīzes periodā sociālās garantijas netika samazinātas. Darba algas, piemaksas par rožošanas rādītājiem 2011. gadā tika paaugstinātas par 9,2%. Par apmēram 100 darbiniekiem palielinājies darbinieku skaits. Kopējais algu fonds palielinājies par 15%. Izremontētas, labiekārtotas laboratorijas, ražošanas cehu dušas, ģērbtuves, ēdamtelpas, iekārtota jauna ēdnīca, konferenču zāle. Uzceltas jaunas caurlaides telpas, u.c. objekti. Visi jaunie speciālisti beidz kursus un saņem attiecīgus sertifikātus. Darbiniekiem pēc noteikta plāna notiek regulāras profesionālās apmācības. Uzņēmumā organizēti angļu valodas apmācības kursi speciālistiem un interesentiem.

Lai nodrošinātu darbinieku regulāru, uzticamu un atbilstošu informēšanu par organizācijas aktivitātēm, struktūru, finansiālo stāvokli un darbības rezultātiem, lai radītu drošības un savstarpējās uzticības gaisotni, uzņēmumā 2x gadā notiek administrācijas atskaites rūpnīcas darbinieku sapulcēs. Notiek paplašinātas arodkomitejas sēdes ar vadības, struktūrvienību vadītāju piedalīšanos par konkrētiem jautājumiem. Darbiniekiem ir nodrošināts bezmaksas transports uz un no darba.

* „Rīgas dzirnavnieks”, ģenerāldirektors Sandis Jansons (Industriālo nozaru arodbiedrība)

Uzņēmumā koplīgums ir pieņemts uz 3 gadiem. Katrai no pusēm ik gadu ir iespēja papildināt koplīgumu. Alga krīzes laikā nav samazināta, un palikuši spēkā visas koplīgumā noteiktās sociālās garantijas. Darbiniekiem ir iespējas savienot darba un ģimenes dzīvi, jo ir elastīgs darba grafiks un individuāla pieeja. Darba devējs piešķir līdzekļus kultūras un sporta pasākumu organizēšanai.

* AS „VG Kvadra Pak”, valdes priekšsēdētājs Kristians Adamss (Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijas Poligrāfijas nozares arodbiedrība)

AS „VG Kvadra Pak” ir brīnišķīgs piemērs Rietumu demokrātijas labākajām izpausmēm Latvijā, īpaši, sociāla dialoga iedzīvināšanas jomā – tikko parakstīts spožs koplīgums. Kristians Adamss ir īpašs ar savu attieksmi pret darbiniekiem un arodbiedrības darbību, jo koplīguma sakarā viņam nācās aizstāvēt darbinieku intereses sarunās ar uzņēmuma īpašniekiem Beļģijā.

* Ventspils Brīvostas pārvalde, pārvaldnieks Imants Sarmulis (Ūdens transporta arodbiedrību federācija)

Ventspils Brīvostas pārvaldē ir labākais koplīgums Ventspilī. Darbinieki ir nodrošināti ar kvalitatīvu medicīnisko apdrošināšanu un Eiropas attīstītāko valstu līmeņa dzīvības apdrošināšanu nelaimes gadījumos darba laikā, kā arī vienu stundu pirms un vienu stundu pēc darba laika – ierēķināts ceļš uz darba vietu.

* SIA „Liepājas tramvajs”, izpilddirektors Aigars Puks (Sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrība LAKRS)

Uzņēmumā darba devējs rēķinās ar arodbiedrību, jo nepārtraukti notiek konsultācijas un viedokļu apmaiņa starp darba devēju un arodorganizāciju. Jebkura problēma tiek atrisināta nekavējoties un bez liekām diskusijām. Darba devējs ir darījis visu, lai darbiniekam nodrošinātu drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus. Pašreiz notiek darbs pie jauna, videi draudzīgāka depo būvniecības – tas nozīmē, ka darbiniekiem būs vēl labāki darba un sadzīves apstākļi.

* SIA „LDZ CARGO”, valdes priekšsēdētājs Guntis Mačs (Dzelzceļnieku un satiksmes nozares darbinieku arodbiedrība)

Uzņēmumā „LDZ CARGO” pagājušā gada pārrunu rezultātā uzņēmumā tika uzlabotas darba koplīgumā noteiktās darbinieku sociālās garantijas – darba samaksā, darba aizsardzībā, veselības uzlabošanas iespējās. Uzņēmuma vadība ar savu pienācīgo darbu uzlabo valsts ekonomiku – gan kārtīgi maksājot valsts nodokļus, gan palielinot darbinieku maksātspēju.

* AS „Sadales tīkls”, valdes priekšsēdētājs Andis Pinkulis (Arodbiedrība „Enerģija”)

Pašreiz turpinās sarunas par darba koplīguma noslēgšanu nākošajam darba periodam. Uzņēmumā tiek uzturēti augsti darba vides un drošības standarti. Darba samaksas ievērošanā tiek ievēroti vienlīdzības principi, noslodze, atbildības pakāpe un darba izpildes bīstamība. Tiek ievēroti ārējās un iekšējās motivācijas principi pret darbiniekiem.

* Rīgas Centrālā bibliotēka, direktore Doloresa Veilande (Kultūras darbinieku arodbiedrību federācija)

RCB darbības optimizācijas laikā darbu nav zaudējis neviens speciālists, un tajā vienmēr tiek nodrošināta koplīgumā minēto sociālo garantiju īstenošana.

* SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca”, valdes priekšsēdētājs profesors Viesturs Boka (Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība)

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā ir izveidota vienota darba samaksas sistēma. Darbinieki tiek nosūtīti uz kursiem, semināriem, kongresiem gan vietējas nozīmes, gan arī starptautiska mēroga. Tiek veicināta dalība arodbiedrības organizētajās apmācībās. Darba devējs atbalsta ģimenes, kur abi ģimenes locekļi strādā slimnīcā, dodot priekšroku izmantot atvaļinājumu kopā. Nominants veicina dažādu motivējošu pasākumu organizēšanu, piemēram: „Labākais savā arodā”, „Sirdsmāsiņa” u.c., kuru galvenais vadmotīvs ir attieksme pret pacientiem, kolēģiem, savu darbu, darba vidi. Atverot jauno Neatliekamās palīdzības un pacientu uzņemšanas klīniku, ir radītas jaunas darba vietas ar nolūku kvalitatīvi un ātri apkalpot Latvijas iedzīvotājus.

* AS „Latvijas Jūras medicīnas centrs” valdes priekšsēdētājs Jānis Birks (Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība)

AS „Latvijas Jūras medicīnas centrs” ikgadējās sarunas par koplīgumu norit konstruktīvi, uzklausot visu iesaistīto pušu argumentāciju. Koplīgumā paredzētas dažādas motivējošas piemaksas: – par darba intensitāti,100% apmērā no stundas likmes svētku dienās un par darba stāžu. Jūras medicīnas centrā ir apmaksāta sertifikācija vidējam medicīniskajam personālam, nodrošināts atbalsts tālākizglītībai kvalifikācijas celšanas kursos. Darbiniekiem ir nodrošināta ārstēšanas izdevumu kompensācija un pabalsti nozīmīgos dzīves gadījumos.

Darba devējs atbalsta darbinieku dalību ikgadējās medicīnas darbinieku sporta spēlēs.

* Sanatorija „Jantarnij Bereg”, direktors – Viktors Danilohs (Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finansu darbinieku arodbiedrība)

Darba alga sanatorijā 2011. gadā bija paaugstināta līdz 10% visiem darbiniekiem.

Par papilddarbu tiek veikta piemaksa līdz 80% no darba algas, tiek izmaksātas prēmijas – gan dažādos dzīves gadījumos, gan kā motivācija par labu darbu. Darbiniekiem, kuri strādā sanatorijā ilgāk par diviem gadiem, tiek apdrošināta veselība par darba devēja līdzekļiem. Darbinieki saņem 50% atlaidi uz visām medicīniskajām procedūrām sanatorijā, kā arī par puscenu var iegādāties ceļazīmes uz citām sanatorijām. Darba devējs izmaksā materiālo palīdzību darbinieku veselības uzlabošanai vai citām vajadzībām. Sanatorijas darbiniecei – vientuļajai mātei ar trim bērniem – darba devējs piešķīra materiālo pabalstu dzīvokļa iegādei.

* Lizuma vidusskola, direktore Irēna Ābeltiņa (Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība)

Arodbiedrība savā pieteikumā uzsver, ka skolā valdošā kultūra ir „zvaigžņu kultūra”, jo strādā daudz izcilu pedagogu, arī ar savām ambīcijām. Ir izdevies ieviest skolas dzīvē patiesu demokrātiju. Skolotāji brīvi var paust savu viedokli, jo no vadības puses attieksme ir korekta, bez ļaunatminīguma. Gan arodbiedrība, gan skolēnu padomes pārstāvis vadības sanāksmēs kā līdzvērtīgs sadarbības partneris var izteikt viedokli, vēlmes, arī savu neapmierinātību par kādu skolas dzīves jautājumu. Pēc tam visas puses kopīgi vienojas par darbību šīs problēmas novēršanā.

Vecāku informēšanai par skolas aktualitātēm tiek veidots informatīvais izdevums „Skolas Vēstis”, vecāki, veicot aptauju par skolas un vecāku sadarbības formu lietderīgumu, to novērtējuši visaugstāk. Skolas vadība kopā ar arodkomiteju daudz darījusi, lai kolēģis pēc invalidātes iegūšanas veiksmīgi varētu atkal integrēties skolas dzīvē un darbā. Skolā strādā vairāki cilvēki ar īpašām vajadzībām, kuru veselības problēmas tiek ņemtas vērā, organizējot darba procesu ikdienā.

* Rēzeknes novada pašvaldība, priekšsēdētājs Monvīds Švarcs (Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība)

Rēzeknes novada pašvaldība un tās priekšsēdētājs Monvīds Švarcs sadarbībā ar arodbiedrību aktīvi piedalās pedagogu darba samaksas jautājumu risināšanā, izstrādā priekšlikumus un iesniedz tos LIZDA un IZM darba grupām. Pašvaldība kontrolē izglītības iestāžu finansējuma mērķtiecīgu sadali un izmantošanu, veicina vienotu darba samaksas principu ievērošanu izglītības iestādēs, plānojot un piešķirot finansējumu no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Pašlaik pašvaldības speciālisti sadarbībā ar arodbiedrību izstrādā priekšlikumus citam finansēšanas modelim, jo princips „nauda seko skolēnam” nav attaisnojies. Pašvaldība ir atbalstījusi LIZDA organizēto akciju „Skolas diena”, kas notika pagājušā gada oktobrī. Pašvaldības deputāti apmeklēja novada vispārizglītojošās iestādes, pirmsskolas izglītības iestādes, tikās ar skolu padomi, skolotājiem, vecākiem, kā arī „ēnoja” mācību stundas, lai labāk uzzinātu pedagogu darba vides problēmas un meklētu risinājumus.

Pašvaldība sekmīgi risina jautājumus par finansējuma nodrošināšanu darba aizsardzības likuma prasību izpildei, uzticības personu un speciālistu apmācībai.

* Aizkraukles novada Izglītības pārvalde, priekšsēdētāja Astra Siliņa (Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība)

Aizkraukles novada Izglītības pārvalde un tās priekšsēdētāja Astra Siliņa ar lielu ieinteresētību un regulāri organizē pedagogu tikšanās, diskusijas, viedokļu apmaiņas darba, juridisko, sociālo, organizatorisko jautājumu risināšanā. Vienmēr tiek panākta vienošanās un pozitīvs risinājums. Aizkraukles novada Izglītības pārvalde nopietni meklē risinājumus, lai mazinātu sociālo nevienlīdzību, kultūrvides un darba vietu saglabāšanu lauku teritorijās, – lai neaizvērtu skaitliski mazās lauku skolas.

* Aknīstes novada dome, izpilddirektore Ligita Vārna (Pašvaldību darbinieku arodbiedrība)

Tā aktīvi atbalsta iestāžu darbinieku darba apstākļu uzlabošanu un nopietnu vērību pievērš sociālajam dialogam ar arodbiedrību. Darba aizsardzības jomā darbiniekiem tiek atmaksātas veselības pārbaudes un nodrošināts transports šo pārbaužu veikšanai. 2011.gada pavasara plūdos tika pārrauts dambis Dienvidsusējas upē pie ūdens dzirnavām. Gārsenes pagasta iedzīvotājiem šī bija ļoti svarīga atpūtas un izklaides iespēju vieta. Īpašnieks saviem spēkiem to nespēja atjaunot, tādēļ šo zemes daļu iegādājās pašvaldība. Līdz ar to šogad pagasta iedzīvotājiem tiks atjaunota iespēja tur atpūsties, kā arī tiks saglabāta kultūrvide un ainava, kas paveras, iebraucot Gārsenē.

* Kocēnu novada dome, priekšsēdētājs Jānis Olmanis (Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku arodbiedrība)

Koplīgums pašvaldībā noslēgts 2010. gada septembrī, papildināts pagājušā gada oktobrī. Papildus tam izstrādāti svarīgi normatīvie dokumenti – darba samaksas un sociālo garantiju nolikums. Iestādes budžetā tiek paredzēti līdzekļi darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai. Sadarbībā ar arodbiedrību darba devējs organizē atpūtas un sporta pasākumus darbiniekiem. Lēmumu pieņemšana Kocēnu novadā balstās uz „caurspīdīguma” un demokrātiskuma principiem.

Vēl šajā kategorijā:

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply


Sociāldemokrāti Latvijā, Eiropā, pasaulē

Portāls Kreisie.LV nesaņem finansējumu no politiskajām partijām un nepārstāv tās publiskajā telpā.


  draugiem    maillist  maillist

Viedoklis PRET solidaritātes nodokli

Kreisie Vs. Labējie