Arodbiedrību prasības valdošajiem

2. decembrī notika Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) 7. kongress, kurā piedalījās 184 delegāti no 19 LBAS dalīborganizācijām un visiem Latvijas reģioniem, viesi no citu valstu arodbiedrībām un valsts pirmās amatpersonas. Kongresā tika vērtēta LBAS iepriekšējā darbība, nosprausti tālākie mērķi. Kongress apstiprināja izmaiņas LBAS Statūtos, apstiprināja Revīzijas komisijas nolikumu, ievēlēja Revīzijas komisiju. Par LBAS priekšsēdētāju vienbalsīgi ievēlēts Pēteris Krīgers, par vietniekiem – Līvija Marcinkēviča un Egīls Baldzēns.

Kongresa delegāti apstiprināja LBAS stratēģiskās darbības virzienus 2011. – 2016. gadam un vairākās rezolūcijās izvirzīja prasības Saeimai un valdībai.

► PAR VALSTS BUDŽETU

Valdībai:

•    pilnvērtīgi iesaistīt sociālos partnerus budžeta veidošanas procesā;

•    valsts budžeta izstrādāšanas procesā sākt ievērot vidēja termiņa valsts budžeta plānošanas pamatprincipus;

•    nepalielināt nodokļu likmes un to bāzes;

•    ieplānot valsts budžetā konkrētu ieņēmumu summu no ēnu ekonomikas apkarošanas un rūpīgi sekot ēnu ekonomikas apkarošanas plāna izpildei;

•    īstenot strukturālās reformas valsts pārvaldē.

Saeimai:

•    palielināt valsts budžeta izdevumus veselības aizsardzībai, izglītībai, sabiedriskajam transportam, kultūrai un iekšējai drošībai;

•    saglabāt samazinātās PVN likmes 12% apmērā;

•    ieviest nekustamā īpašuma nodokļa neapliekamo minimumu katram īpašnieka ģimenes loceklim.

► PAR NODARBINĀTĪBAS, DARBA TIRGUS UN NODOKĻU POLITIKU

Darbaspēka nodokļu politikas jomā:

•    darba samaksu Latvijā tuvināt vidējai darba samaksai Eiropas Savienībā;

•    samazināt darba ņēmēja VSAOI likmi vismaz par 2% tuvākajos 3 gados;

•    samazināt iedzīvotāju ienākuma nodokli vismaz par 2% no 2013.gada;

•    palielināt ar iedzīvotāju ienākumu nodokli neapliekamo minimumu līdz minimālās algas apmēram tuvākajos 5 gados;

•    palielināt atvieglojumu par apgādībā esošu personu līdz iztikas minimuma apmēram tuvākajos 5 gados.

Nodarbinātības politikas jomā:

•    izstrādāt darba vietu modernizēšanas un jaunu darbavietu izveidošanas stratēģiju, lai panāktu nodarbinātības līmeņa pieaugumu;

•    izstrādāt darba tirgus attīstības politiku, paredzot pasākumus no Latvijas izbraukušo iedzīvotāju atgriešanai vietējā darba tirgū;

•    uzlabot augstākās un profesionālo izglītības iestāžu piedāvāto programmu kvalitāti, lai tās atbilstu darba tirgus vajadzībām;

•    nodrošināt dzimumu līdztiesību darba tirgū, samazinot atšķirības darba nosacījumos un atalgojumā;

•    samazināt ēnu ekonomiku, nostiprinot darba koplīgumu un nozaru ģenerālvienošanos lomu tautsaimniecībā;

•    iekļaut attaisnotajos izdevumos uzņēmumiem darba koplīgumos iestrādātās sociālās garantijas un arodbiedrībām samaksāto biedru naudu.

► PAR SOCIĀLĀS DROŠĪBAS PAKALPOJUMU KVALITĀTI UN ILGTSPĒJU

•    Nodrošināt sociālās drošības sistēmas ilgtspējīgu funkcionēšanu un sociālās apdrošināšanas principu ievērošanu, lai vairotu iedzīvotāju ticību sociālās drošības sistēmai;

•    nodrošināt adekvātas sociālās garantijas, lai mazinātu to cilvēku skaitu, kurus apdraud nabadzība;

•    regulāri paaugstināt sociālo garantiju līmeni, sasaistot to ar patēriņa cenu indeksu valstī;

•    palielināt finansiālo valsts atbalstu ģimenēm ar bērniem, lai īstenotu valsts apņemšanos uzlabot demogrāfisko situāciju valstī;

•    saglabāt priekšlaicīgās pensionēšanās iespējas;

•    palielinot pensionēšanās vecumu līdz 65 gadiem, uzsākt pāreju ne ātrāk kā no 2016. gada, katru gadu pensionēšanās vecumu paaugstinot ne vairāk kā par 3 mēnešiem;

•    atjaunot un pilnveidot pensiju indeksāciju, to saistot ar darba stāžu;

•    saglabāt pensionēšanās iespējas ar atvieglotiem nosacījumiem par darbu sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos un kaitīgos un smagos darba apstākļos;

•    turpināt aktivitātes par tiesībām uz izdienas pensijām atsevišķām darbinieku kategorijām;

•    izstrādāt valstī jaunu iztikas minimuma aprēķināšanas metodiku;

•    nodrošināt iedzīvotājiem pieejamu un kvalitatīvu veselības aprūpi.

► PAR VALSTS NEPRIVATIZĒJAMIEM UZŅĒMUMIEM

LBAS 7.kongress uzsver, ka ir jāsaglabā „Latvenergo”, „Latvijas dzelzceļš”, „Latvijas pasts”, „Latvijas valsts meži”, „Starptautiskā lidosta Rīga”, „Latvijas gaisa satiksme” kā tautsaimnieciski un stratēģiski nozīmīgas valsts neprivatizējamus uzņēmumus.

LBAS 7.kongress izvirza šādas prasības valdībai:

•    jebkuras izmaiņas šajā nostājā obligāti ir savlaicīgi jāizdiskutē un jāsaskaņo ar sociālajiem partneriem: LBAS un nozaru arodbiedrībām.

► PAR LBAS TIESĪBĀM IEGŪT SABIEDRISKĀ LABUMA ORGANIZĀCIJAS STATUSU

•    Veikt grozījumus Sabiedriskā labuma organizāciju likumā, nodrošinot arodbiedrībām tiesības iegūt sabiedriskā labuma organizācijas statusu.

► PAR SOLIDARITĀTES STREIKU

Saeimai veikt grozījumus Streiku likumā, atļaujot solidaritātes streiku organizēšanu ar nosacījumu, ka atbalstāmais streiks ir likumīgs.

► PAR DROŠIEM UN VESELĪBAI NEKAITĪGIEM DARBA APSTĀKĻIEM

Saeimai un Valdībai:

–    nacionālā darba aizsardzības stratēģijā – 2020 iekļaut efektīvus pasākumus nelaimes gadījumu un arodslimību skaita samazināšanai;

–    pastiprināt valsts uzraudzību un kontroli par darba aizsardzības normatīvo aktu ievērošanu uzņēmumos un iestādēs;

–    plaši realizēt sadarbību ar sociālajiem partneriem, veicināt aktīvu sociālo dialogu darba aizsardzībā visos līmeņos.

Darba devējiem:

–     nodrošināt darbiniekiem drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi katrā darba vietā;

–    nepieļaut darbā notikušo nelaimes gadījumu neizmeklēšanu un slēpšanu.

Arodorganizācijām, uzticības personām:

–    aktivizēt sabiedrisko kontroli par darba aizsardzības normatīvo aktu ievērošanu uzņēmumos;

–     veicināt darba drošības prasību ievērošanu no darbinieku puses.

► PAR ARODBIEDRĪBU SOLIDARITĀTI

LBAS darbības pamatprincipi ir dalīborganizāciju kopīgo interešu īstenošana un demokrātiska pārstāvniecība LBAS institūcijās, dalīborganizāciju līdztiesība, solidaritāte un koleģiāla vadība.

LBAS 7. kongress aicina:

•    vērsties pret jebkādu darbinieku darba un sociālo tiesību diskrimināciju;

•    panākt arodbiedrību tiesību un Latvijas ratificēto starptautisko darba tiesību normu stingru ievērošanu;

•    īstenot dzimumu līdztiesības principus arodbiedrībās, darba vietās un sabiedrībā;

•    veicināt visu darbinieku, jo sevišķi jauniešu, iesaistīšanos arodbiedrībās un viņu interešu, tiesību aizstāvību;

•    atbalstīt un piedalīties arodbiedrību akcijās;

•    veicināt dalīborganizāciju ietekmes sfēru savstarpēju sakārtošanu, to starpā radušos strīdu risinājumus un radniecīgu arodbiedrību apvienošanos.

Sadarbībā ar citu valstu arodbiedrību centriem, starptautiskajām arodbiedrību un darba organizācijām LBAS iestājas par cilvēka cienīgu darbu un darba samaksu; bezdarba un nabadzības novēršanu; globālas arodbiedrību informācijas telpas veidošanu, izmantojot modernās informācijas tehnoloģijas.

Vēl šajā kategorijā:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *