Darba devēji un arodbiedrības sadarbosies

Šodien Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) prezidents Vitālijs Gavrilovs un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) priekšsēdētājs Pēteris Krīgers parakstīja ģenerālvienošanos, kas definē kopīgas sadarbības prioritātes nākamajiem gadiem. Partneru prioritāte ir sociālā dialoga attīstība nacionālajā un pašvaldību līmenī, īpaši strādājot pie nodarbinātības politikas izstrādes un īstenošanas. Kā jauni ģenerālvienošanās izaicinājumi tiek minēta sadarbība migrācijas stratēģijas izstrādāšanā, ietverot imigrācijas, emigrācijas, re-emigrācijas un integrācijas aspektus darba tirgū.

LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers pauda viedokli, ka līdzšinējā sadarbība ar LDDK bijusi ļoti veiksmīga:

“Esam izvirzījuši kopīgas prioritātes, sociālās un ekonomiskās labklājības veicināšanai. Manuprāt, vienotā izpratne par darba devēja un ņēmēja savstarpējo sadarbību, nepieciešamību pēc stabilitātes, ļauj mums skatīties nākotnē. Jaunie ekonomiskie apstākļi uzliek arī jaunus uzdevumus, kas saistīti ar darba samaksu nozarēs, nodokļu politiku, stabilitāti, sociālajām garantijām un sociālās partnerības nostiprināšanu. Mums kopīgiem spēkiem jāpanāk, ka darba devēji un ņēmēji izprot sadarbības nozīmi un koplīgumu jēgu, savukārt nozaru ietvaros jārada nosacījumi, kuros veiksmīgi tiek slēgtas nozaru ģenerālvienošanās.”

LDDK prezidents Vitālijs Gavrilovs uzskata, ka LDDK un LBAS ir būtiski panākt, lai tiktu radīts tiesisks pamats paplašināto koplīgumu slēgšanai un sociālo partneru tiesību atzīšanai, kas noteiktas jau Lisabonas līgumā:

“Politiķi un ierēdņi var sniegt atbalstu sociāliem partneriem, lai nodrošinātu finanšu situācijas stabilitāti, mazinātu inflāciju, izskaustu ēnu ekonomiku un veicinātu atalgojuma sasaisti ar cilvēku prasmēm un zināšanām. Novērtēti un izglītoti cilvēki var sniegt ieguldījumu konkurētspējīgu uzņēmumu darbā un pienesumu Latvijai.”

Pēdējā ģenerālvienošanās tika noslēgta 2007.gadā. Tā palīdzēja sociālajiem partneriem pārvarēt finanšu-ekonomisko krīzi, definējot skaidras prioritātes sadarbībai sociālā dialoga ietvaros un interešu pārstāvībai sadarbībā ar valsts un pašvaldību iestādēm. Pateicoties ciešai LDDK un LBAS sadarbībai un spējai vienoties par tādiem būtiskiem jautājumiem, kā grozījumi Darba likumā, minimālās algas un nodokļu politikas jautājumi, valsts izdevumu pārskatīšana, pārvarēti ekonomiskās krīzes smagākie brīži, saglabājot sociālo mieru.

Būtisks sadarbības aspekts, kas iezīmējās iepriekšējā periodā – ēnu ekonomikas mazināšanas pasākumi un godīga biznesa atbalsts, šogad nosaukta par vienu no prioritātēm. Pēdējo divu gadu laikā organizācijas cieši sadarbojās, piemēram, kopīgi izveidojot uzņēmumu korporatīvās sociālās atbildības pašvērtējuma instrumentu – Ilgtspējas indekss. Sniegtas konsultācijas darba devējiem un darbiniekiem darba tiesisko attiecību jomā. Tāpat tika atbalstītas izmaiņas Publisko iepirkumu likumā, kas paredz nozarē vidējās algas (sociālā nodokļa nomaksas apjoms) pieprasīšanu iepirkuma pretendentiem, kā arī noticis aktīvs darbs ēnu ekonomikas mazināšanas plānu izstrādē.

Abas organizācijas turpinās sadarboties arī sociālā dialoga veicināšanai nozaru un uzņēmumu līmenī, skaidrojot sadarbības potenciālu un iespējas ietekmēt nozaru un uzņēmumu izaugsmi.

LDDK un LBAS kopīgās intereses un mērķi ir Latvijas ilgtspējīga attīstība, uzņēmējdarbības vides, darba un dzīves kvalitātes uzlabošana. Nodarbinātību veicinoša fiskālā politika, iedzīvotāju labklājības līmeņa paaugstināšana, kvalitatīvas izglītības pieejamība, saskaņotas kvalifikācijas un atalgojuma politikas attīstība, darba tirgus modernizēšana, ievērojot līdzsvaru starp elastību un drošību darba tiesiskajās attiecībās, kā arī darba, ģimenes un privātās dzīves saskaņošana ir sociālo partneru ikdienas darba lauks. Pie kopīgajiem mērķiem pieder bezdarba samazināšana un legālās nodarbinātības veicināšana, nodarbināto veselības, drošības un darba vides uzlabošana, kā arī vienlīdzīgu iespēju nodrošināšana darba tirgū.

Lai realizētu kopīgi izvirzītos mērķus, sociālo partneru pilnvērtīga iesaiste nodrošināma ne tikai ikdienas aktuālo jautājumu risināšanā, bet arī valsts stratēģisko un ilgtermiņa mērķu realizācijā sociālo partneru kompetences ietvaros. Ar to LDDK un LBAS saprot savlaicīgas konsultācijas un efektīvu sadarbību valsts turpmākās attīstības plānošanā nacionālā mērogā, diskutējot par nākamo Nacionālā attīstības plāna saturu, un starptautiski izvirzīto prioritāšu realizācijā, īpaši atzīmējot Eiropa 2020 stratēģijas ieviešanu un Latvijas nostājas veidošanu par 2014. – 2020. gada Eiropas Savienības daudzgadu finanšu ietvaru.

Tikai pārdomāts, uz analīzi balstīts un tālredzīgs valsts attīstības redzējums nacionālā un globālā mērogā var nodrošināt būtiskāko problēmu – uzņēmējdarbības un investīciju vides sakārtošanas, kas liedz attīstīties valsts ekonomikai un ārējai tirdzniecībai, demogrāfijas un depopulācijas, kas izšķērdē publiskos resursus, novecošanās un izglītības kvalitātes, kas mazina konkurētspēju un produktivitāti, – risināšanu, lai nodrošinātu ilgtspējīgu labklājību valstī.

LDDK un LBAS vienojas turpināt un pastāvīgi pilnveidot sadarbību politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu izstrādē, līdzdarboties starptautisko darba standartu izstrādāšanā un ieviešanā, kā arī īstenot Latvijā Eiropas sociālo partneru darba programmas un noslēgtos pamatnolīgumus.

Vēl šajā kategorijā:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *