Godina darba devējus

6. janvārī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) godināja labākos sadarbības partnerus – darba devējus. LBAS un sešas arodbiedrību savienības dalīborganizācijas izvirzīja 11 pretendentus, kas visi arī saņēma LBAS balvu – ozolzīli un LBAS atzinības rakstu par veiksmīgu sociālo dialogu uzņēmumā un iestādē. Īpašu atzinību saņēma uzņēmums „Cēsu alus”, kurš ieguvis atbildīgākā darba devēja titulu balsojumā LBAS interneta vietnē darbatiesibas.lv. Sociālās partnerības pasākums notika ar ESF projekta “Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana” atbalstu.

Avots: lbas.lv

LBAS balvu „Sadarbības partneris 2010” nominācijā „Privātais uzņēmums” saņēma A/S Aldaris un A/S SEB banka. Visplašāk pārstāvēta ir nominācija “Valsts un pašvaldību iestādes, un kapitālsabiedrības”: valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš”, Liepājas pilsētas dome, Tukuma novada dome, Liepājas vispārizglītojošo skolu direktoru padome, Tukuma novada Pūres pagasta pirmsskolas izglītības iestāde „Zemenīte”, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, VSIA „Straupes narkoloģiskā slimnīca”, VSIA „Rīgas Cirks”. Nominācijā “Plašsaziņas līdzekļi” šogad pārstāvēts viens medijs, ko izvirzījusi Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība – reģionālais laikraksts “Druva”, kas iznāk Cēsīs.

Pasākumu vadīja A/S „Cēsu alus” arodkomitejas locekle un LBAS jauniešu aktīviste Agnese Tamane un LBAS Zemgales koordinators Jānis Meija. To savukārt muzikāli kuplināja Jelgavas mūzikas skolas čellu trio.

Pagājušā gada novembrī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība organizēja informatīvo kampaņu „Zini darba tiesības! Esi drošs!”. Kampaņas laikā notika aktivitātes sociālajā portālā draugiem.lv. Savukārt Rīgā un astoņās Latvijas reģionu pilsētās notika konsultācijas par to, kā rīkoties gadījumos, kad darba tiesības ir pārkāptas. Vairāku pilsētu kinoteātros un televīzijā tika demonstrētas animācijas filmiņas par populārākajiem darba tiesību jautājumiem. Vienlaikus LBAS interneta vietnē darbatiesibas.lv notika balsojums par atbildīgāko darba devēju. 34 uzņēmumu konkurencē godpilno atbildīgākā darba devēja nosaukumu izcīnīja uzņēmums „Cēsu alus”, kurš 2007. gadā ieguva LBAS balvu „Sadarbības partneris”, savukārt šī uzņēmuma arodbiedrība 2009. gadā ieguva LBAS labākās arodorganizācijas balvu, tajā pat gadā šī akciju sabiedrība ieguva titulu „Sociāli atbildīgs uzņēmums”, savukārt pērn, nosakot uzņēmuma Ilgtspējas indeksu, iegūts sudraba līmenis.

Pirms balvu pasniegšanas nominācijā „Valsts kapitālsabiedrības” uzrunai tika dots vārds Satiksmes ministrijas valsts sekretāram Anrijam Matīsam un parlamentārajai sekretārei Danai Reizniecei. Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība LBAS balvai bija izvirzījusi un balvu saņēma valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš”, padomes priekšsēdētājs Uģis Magonis. 2010. gadā koplīguma sarunu ietvaros arodbiedrība, kuru ilgus gadus vada Savēlijs Semjonovs, panāca vienošanos un tika pagarināta esošā darba koplīguma darbība uz turpmākajiem 5 gadiem. Tika nodrošināta korekta koplīgumu izpilde, neskatoties uz politisko spiedienu un likumdevēja mēģinājumiem ierobežot tiesības uz darba koplīguma garantijām valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās. Uzņēmumā notiek regulāras konsultācijas ar arodbiedrību par situāciju darbinieku darba samaksas jomā, tiek veikts darbinieku darba samaksas monitorings pa darbinieku grupām. Korekti tika izpildīta vienošanās par darbinieku darba samaksas atbilstību darba apjomiem, darba ražīgumam un uzņēmuma darbības rezultātiem. Darba devējs pastāvīgi sadarbojas ar arodbiedrību, pieaicinot arodbiedrības pārstāvjus, visos jautājumos, kas saistīti ar darba aizsardzību, darba vietu uzlabošanu. Koplīguma ietvaros izveidota darbinieku papildus apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem darbā. Uzņēmumā ir izstrādāta un tiek realizēta kompleksa darbinieku apmācības kvalifikācijas celšanas un pārkvalifikācijas programma. Veicot darbinieku skaita samazināšanu vai uzņēmuma struktūrvienību reorganizāciju, darbiniekiem tiek piedāvāta pārkvalifikācija citos amatos. A/s „Latvijas dzelzceļš” tiek realizēti vairāki vides aizsardzības projekti, kā arī projekti par saimnieciskās darbības negatīvās ietekmes uz vidi mazināšanu un vides rekreāciju. Uzņēmums regulāri piedalās Vislatvijas lielajā talkā un citos valsts mēroga pasākumos, regulāri sadarbojas ar valsts asins donoru centru. Akciju sabiedrība ir uzņēmusies šefību pār divām specializētajām internātskolām.

Nominācijā „Privātie uzņēmumi” Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrība LBAS balvai bija izvirzījusi un balvu saņēma A/S Aldaris un tā valdes priekšsēdētāja Ināra Šure. 2010. gada maijā uzņēmumā tika noslēgts jauns koplīgums. Sarunas noritēja veiksmīgi un tika panāktas darbiniekiem pozitīvas vienošanās, kas bija patīkami šajā grūtajā laikā. Tieši pērnā gada laikā būtiski uzlabojusies sadarbība starp vadību un arodorganizāciju, kuru vada Inga Ozola. Papildus likumdošanā noteiktajam uzņēmumā ir noteikti atsevišķi darba riski, par kuriem tiek noteikta papildatvaļinājuma diena. Uzņēmumā pagājušajā gadā ir organizēts projekts – „Iekšējais treneris”, kas ļauj cilvēkiem sniegt savas zināšanas citiem. Uzņēmuma darbinieki piedalās pieredzes apmaiņā starp Carlsberg grupas uzņēmumiem. Uzņēmuma vadība ir ļoti aktīva dažādu ekonomisko un sociālo jautājumu risināšanā. Šogad visi darbinieki tika aicināti piedalīties lielajā talkā, un pirmo gadu talka tika organizēta savā uzņēmumā, jo vadība uzskatīja – jāsāk ir ar savu sētu. Darbinieki tika aicināti atbalstīt četrkājainos cilvēka draugus un sniegt palīdzību dzīvnieku patversmei „Līči”. Daudzas citas aktivitātes norāda uz to, ka Aldarim nav vienalga, kas notiek šajā valstī. „Aldarī” darbojas cilvēki ar invaliditāti, viņiem tiek atrasts piemērots darbs, un viņi ļoti labi tiek pieņemti kolektīvā. Vadība ir atvērta sarunām un tiek runāts arī ne par tik pozitīvām lietām, bet tiek teikta patiesība, kas ir ļoti būtiski.

Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku arodbiedrība nominācijā „Privātie uzņēmumi” LBAS balvai bija izvirzījusi A/S SEB banka, kuras prezidents ir Ainārs Ozols. Balvu pasākumā saņēma Gunita Meiere – SEB bankas personāla pārvaldes vadītāja. Bankā darbojas koplīgums, un notiek regulārs un lietišķs dialogs ar darbiniekiem un to pārstāvjiem. Savā ziņā šī uzņēmuma arodbiedrība, kuru vada Andrejs Mežals, ir unikāla, jo tā bija pirmā arodbiedrība banku sektorā mūsu valstī. SEB banka ir sociāli atbildīgs darba devējs ar patiesām rūpēm par darbiniekiem. Koplīgumā nostiprinātie labumi ir ievērojami lielāki par likumdošanā noteikto, piemēram: algas nav mazākas par vidējiem rādītājiem nozarē; darba devējs veic iemaksas 3. pensiju līmenī; veic darbinieku veselības apdrošināšanu; izmaksā pabalstus kritiskās dzīves situācijās. Neskatoties uz to, ka šajā uzņēmumā vairāk strādā daiļā dzimuma pārstāves, abu dzimumu algas atbilst algu kategorijām, nav atšķirību dzimuma vai kādu citu iemeslu dēļ. Uzņēmumā tiek organizēti sporta svētki un citi pasākumi. Informācija uzņēmumā nepārtraukti ir pieejama iekšējā saziņas tīklā, un 1 reizi nedēļā notiek darbinieku sapulces. Ir radīta speciāla sistēma, kas ik gadu veic funkciju auditu un atbilstoši tam izvērtē darbinieku paveikto darbu un darba spējas. Šādi tiek veidota vide, ka katrs saņem atbilstoši padarītajam, un tiek minimizēts virsstundu darbs.

Nominācijā „Valsts un pašvaldību iestādes” Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku arodbiedrība LBAS balvai bija izvirzījusi Tukuma novada domi un tās priekšsēdētāju Juris Šulcu. Jau daudzus gadus domē ir koplīgums, kas tapis sarunu gaitā ar Viestura Bērzāja vadīto arodorganizāciju. Taču saistībā ar ekonomisko krīzi un izmaiņām normatīvajos aktos, atsevišķi koplīguma punkti ir apturēti, lai netiktu pārkāpts likums. Neraugoties uz šīm problēmām, 2010. gadā visiem darbiniekiem, kuri to vēlējās, dome veica veselības apdrošināšanu, atļaujot tās izdevumus atmaksāt 12 mēnešos. Darbinieki regulāri var piedalīties apmaksātos kursos un semināros, ceļot savu kvalifikāciju. Jaunajā domes ēkā izveidots klientu apkalpošanas centrs, tādējādi uzlabojot darbinieku darba apstākļus un atvieglojot apmeklētāju vajadzības. Domes darbinieki un vadība īpaši piedomā pie mikroklimata uzlabošanas kolektīvā, jo regulāri tiekas neformālā vidē, kur risina neoficiālas sarunas par darbu.

Tukuma domi apsveica arī Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis.

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība balvai bija izvirzījusi Liepājas pilsētas domi. Diemžēl Liepājas domes pārstāvis nevarēja ierasties aizņemtības dēļ, bet LBAS vadība šo balvu pasniegs īpašā pasākumā Liepājā, kurā tiksies visi sociālie partneri. Liepājā sekmīgi darbojas trīspusējā reģionālā sadarbības padome, un izveidojusies jau ilgstoša un veiksmīga sadarbība ar arodbiedrībām. Kā atzīst Liepājas arodbiedrību centrā, ar Liepājas domi ir ļoti viegli sastrādāties jautājumos, kas skar strādājošos cilvēkus.

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība un LIZDA Liepājas pilsētas padome LBAS balvai izvirzīja un balvu saņēma Liepājas vispārizglītojošo skolu direktoru padome un vadītāja Inese Ferstere. Regulāri, daudzu gadu garumā, veidota arodbiedrības, tās priekšsēdētājas Irēnas Opšteines un direktoru padomes sadarbība. Direktoru padomes locekļi darbojas arodbiedrības komisijās, piedalās sarunās par darba samaksas sakārtošanu gan pedagogiem, gan tehniskajiem darbiniekiem. Nopietna uzmanība tiek pievērsta darba vides sakārtošanai, drošu darba apstākļu nodrošināšanai. Direktoru padome un pilsētas arodbiedrība vienmēr piedalās skolu pasākumos – jubilejās, sacensībās u.c. Irēna Opšteine un citi arodbiedrības pārstāvji piedalās skolu direktoru sapulcēs. Skolu direktori un LIZDA ir vairāku domes komisiju locekļi, un sadarbībā ar domi risina pilsētai svarīgus jautājumus. Regulārā sadarbībā tiek risināti visi jautājumi, kuri skar izglītības jautājumus pilsētā.

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība, LIZDA Tukuma starpnovadu organizācija LBAS balvai ieteica un balvu saņēma arī Tukuma novada Pūres pagasta pirmsskolas izglītības iestāde „Zemenīte” un tās vadītāja Velga Dektere. Saskaņā ar koplīgumu vadītāja rūpējas, lai darbinieki saņemtu visas sociālās garantijas. Regulāri notiek sarunas ar pašvaldības pārstāvi, lai informētu par prasībām un nepieciešamajiem līdzekļiem, lai uzlabotu darbinieku darba apstākļus. Darba devējs atbalsta darbinieku iniciatīvu apmeklēt mācības, pieļauj elastīgu darba grafiku, atbalsta iesaistīšanos dažādos projektos, lai darbinieki mācītos un iegūtu jaunu kvalifikāciju. Vadītāja ir nosvērta, kolektīvā rada labu gaisotni, visus sarežģījumus cenšas nokārtot bez strīdiem, izrāda interesi par dažādām norisēm valstī, informē par katru iespēju tās ietekmēt. Velga Dektere, kopā ar arodorganizācijas vadītāju Sandru Gumsku, veicina gan audzēkņu, gan darbinieku iesaistīšanos pilsoniskās sabiedrības attīstībā. Vadītāja panāca, ka pašvaldība daļēji sedza studiju apmaksu pedagogiem, kuri turpināja mācības. Darbiniekiem notiek pieredzes apmaiņas ekskursijas, kā arī izveidota īpaša atpūtas telpa.

Pasākuma dalībniekus uzrunāja Veselības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs Juris Bundulis, viņš arī apsveica LBAS labākos sadarbības partnerus nozarē.

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība LBAS balvai bija izvirzījusi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, direktors Armands Ploriņš. 2010. gadā notika aktīvs reģionālo arodorganizāciju veidošanas process un darbs pie vienota koplīguma izveidošanas. Liels atbalsts abu procesu sekmēšanā ir sadarbībai ar nozari – Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrību. Īpaši konstruktīva sadarbība dienesta vadībai izveidojusies ar Rīgas reģionālā centra arodkomiteju un tās vadītāju Viju Grigali. Dienesta veidošanās procesā ļoti daudzās vietās Latvijā NMP brigāžu personālam ievērojami tika uzlaboti darba un sadzīves apstākļi. Tiek iegādāta laba aparatūra darba veikšanai un risināts jautājums par darbinieku apģērba iegādi. Dienestā izveidots mācību centrs, kurā tiek nodrošināta gan personāla apmācība, gan ikgadējās ieskaites, gan veicināta pārapmācība. Veidojas sadarbība ar koledžām un augstskolām. Pateicoties Armanda Ploriņa neatlaidībai, Neatliekamās medicīniskās palīdzības Operatīvajā medicīnas dienestā jau ieviesta kvalitātes vadības sistēma. Direktors cenšas saliedēt dienesta kolektīvu, lai izveidotu to par ļoti patstāvīgu un augsti kvalitatīvu vienotu vienību, kas strādā pēc vienotiem principiem un darba algoritmiem. A.Ploriņa darbības laikā ir panākta bezmaksas veselības aprūpe dienesta darbiniekiem.

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība LBAS balvai izvirzīja arī VSIA „Straupes narkoloģiskā slimnīca”, direktors Pēteris Kuprēvičs. Darba devējs sarunās ar arodbiedrību, ko vada Regīna Blaua, ir ļoti pretimnākošs. Notiek sarakste, sarunas darba grupās, ir pieņemts darba koplīgums. Darba devējs regulāri pārskata un veic piemaksas par darbu īpašos darba apstākļos. Atbilstoši iestādes pieejamam finansējumam, tiek pārskatīta tarifikācija. Darba devējs nodrošina ar transportu darbiniekus kvalifikācijas kursu apmeklējumiem Rīgā un citur. Tiek rīkoti kursi iestādē, uzaicinot lektorus, tā atvieglojot kvalifikācijas pieejamību visiem darbiniekiem, kam tas ir saistoši. Darba devējs ar savu darbību ir saglabājis un pasargājis šo iestādi no darbinieku skaita būtiskas samazināšanas un nodrošinājis darbiniekiem darba vietas. Ar Pētera Kuprēviča līdzdalību tika sakārtots darbinieku dzīvokļu fonda un privatizācijas jautājums Straupē, kā arī nokārtots, lai tuvējā apkaimē iedzīvotājiem būtu pieejams kvalitatīvs dzeramais ūdens.

Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācija LBAS balvai izvirzīja VSIA „Rīgas Cirks”, valdes locekle Lolita Lipinska. L. Lipinska ļoti rūpējas par saviem darbiniekiem, ir noslēgts darba koplīgums. Lolita Lipinska radoši strādā, lai arvien izveidotu jaunas cirka programmas un festivālus, lai piesaistītu skatītājus un sniegtu sabiedrībai interesantu un kvalitatīvu pakalpojumu, lai krīzes situācijā tiktu saglabāts „Rīgas Cirks” kā unikāla kultūras iestāde Latvijā, un lai piesaistītu sponsorus. Lipinskas kundze vienmēr ieklausās Ināras Lazarovas vadītās arodbiedrības priekšlikumos, nodrošinot drošu un savstarpējās uzticības pilnu gaisotni. Jau tas vien, ka mums ir „Rīgas Cirks”, jāuzskata par Lolitas Lipinskas nopelnu, jo viņa sekmīgi īsteno iepriekšējā cirka direktora Gunāra Katkēviča aizsāktās idejas.

Nominācijā „Plašsaziņas līdzekļi” Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība, LIZDA Cēsu starpnovadu arodbiedrību organizācija LBAS balvai izvirzīja un balvu saņēma laikraksts „Druva”, redaktore Andra Gaņģe, žurnāliste Mairita Kaņepe. Publikācijas, kas atspoguļo izglītības problēmas, laikrakstā „Druva” ir regulāras, precīzas, tās aptver visus izglītības veidus.Tās precīzi atspoguļo Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku Cēsu starpnovadu arodorganizācijas darbību, norādot arodbiedrības panākumus biedru interešu aiztāvībā. Laikrakstā tiek sniegta informācija par arodbiedrības izvirzītajām prasībām un gūtajiem rezultātiem, par aktivitātēm Rīgā, Cēsīs un Valmierā. Laikraksta žurnālisti ir atsaucīgi, vienmēr piedalās arī arodbiedrības rīkotajos pasākumos. Tas kopumā ceļ arodbiedrības autoritāti sabiedrībā.

Vēl šajā kategorijā:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *