Diena par cienīgu darbu

06 / 10 / 2010
Share 'Diena par cienīgu darbu' on Draugiem Share 'Diena par cienīgu darbu' on Facebook Share 'Diena par cienīgu darbu' on Google+ Share 'Diena par cienīgu darbu' on LinkedIn Share 'Diena par cienīgu darbu' on LiveJournal Share 'Diena par cienīgu darbu' on Pinterest Share 'Diena par cienīgu darbu' on Tumblr Share 'Diena par cienīgu darbu' on Twitter Share 'Diena par cienīgu darbu' on Wordpress Share 'Diena par cienīgu darbu' on Email

Vadoties pēc Starptautiskās arodbiedrību konfederācijas (ITUC) 2.kongresa lēmuma, ITUC šogad 7.oktobrī aicina visas pasaules arodbiedrības jau trešo reizi pēc kārtas atzīmēt Pasaules dienu par cienīgu darbu. Iepriekšējos gados miljoniem arodbiedrības biedru piedalījās dažādās aktivitātēs, atzīmējot šo dienu. Pašreiz krīzes apstākļos ir ļoti svarīgi, lai arodbiedrības biedri visā pasaulē iestātos par savām tiesībām uz cienīgu darbu un cienīgu dzīvi.

Neskatoties uz runām par ekonomikas atlabšanu, vairākas pazīmes liecina par nodarbinātības beigām. Katra pazaudētā darba vieta ir cilvēciska drāma, un līdz šim kopš 2008.gada krīzes rezultātā visā pasaulē jau ir pazaudētas 34 miljoni darba vietas. 64 miljoni cilvēku ir spiesti dzīvot ārkārtīgā nabadzībā. Pasaule ir izvēles priekšā: vai nu pārtraukt kļūdainās politikas un virzīties uz taisnīgāku, ilgtspējīgu un plaukstošu nākotni, vai nu krist atpakaļ pagātnes netaisnībā un postā, pieaugot nabadzībai un masveidīgam bezdarbam kā mūsu sabiedrības galvenajai iezīmei.

Avots: www.lbas.lv

Šogad Pasaules dienai par cienīgu darbu arodbiedrības pauž trīs galvenās vēstis:

► izaugsme un cienīgs darbs, NĒ – bargai taupībai, lai izbeigtu krīzi un likvidētu nabadzību;

► kvalitatīvi sabiedriskie pakalpojumi ir būtiski cienīgai dzīvei un tos nedrīkst iznīcināt fiskālās konsolidācijas vārdā;

► finanšu sektoram ir jāsamaksā par izraisītajiem postījumiem, un jāsāk kalpot reālajai ekonomikai un reālajām cilvēku vajadzībām.

Pagājušajā gadā ITUC organizētās Pasaules dienas par cienīgu darbu pasākumos iesaistījās arodbiedrības no 111 valstīm, un noturēja 472 dažādas aktivitātes.

Saistībā ar ikgadējo Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) un Pasaules Bankas (PB) pārstāvju sanāksmi, kas tiks organizēta šī gada 9.-11. oktobrī Vašingtonā (ASV), globālās arodbiedrības ir sagatavojušas un vienojušās par kopīgu paziņojumu SVF un PB sanāksmes dalībniekiem.

Arodbiedrību izplatītajā paziņojumā teikts, ka taupības pasākumus, kas ir paredzēti nesenajos SVF aizdevumos, strādājošie cilvēki jau ir izjutuši gan kā darba vietu zaudējumu, gan kā darba samaksas samazinājumu, ieskaitot arī strauju sabiedrisko pakalpojumu (t.sk., veselības aprūpe, izglītība) kvalitātes pasliktināšanos, kas var izraisīt ilgtermiņa ļaunumu valsts attīstībai. Globālo arodbiedrību paziņojums uzsver arī to, ka papildus “globālajai nelīdzsvarotībai” valstu vidū, pastāv arī pieaugoša ienākumu nevienlīdzība valstu iekšienē un strādājošo ienākumu daļas samazināšanās visā pasaulē.

Strādājošo ienākumu samazināšanās atlīdzināšanai un atalgojuma nevienlīdzības starp dzimumiem izlīdzināšanai ir jākļūst par tādu starptautisko organizāciju kā SVF un PB galvenajiem mērķiem. Šādas politikas īstenošana ir īpaši aktuāla Latvijai, jo ienākumu apjoma attiecība starp 20% turīgāko un trūcīgāko iedzīvotāju daļām ir sasniegusi rekordaugstu līmeni – 7,3 reizes (ES-27 valstīs – vidēji 5 reizes). Politikas, kas ignorē ienākumu sadales ietekmi, papildus pieaugošajai nevienlīdzībai palielina ekonomiskās un sociālās nestabilitātes potenciālu, ko skaidri parāda globālā finanšu krīze un recesija.

SFI ir jāvelta lielāka uzmanība problēmām, kas veicina reālo algu stagnāciju un lejupslīdi, ieskaitot plaši izplatīto strādājošo tiesību neievērošanu, kā arī jāiedrošina un jāatbalsta tās valstis, kas realizē nodarbinātības un sociālās aizsardzības politikas, kas vērstas uz nevienlīdzības samazināšanu. Šādu politiku atbalsts, nevis darba tirgus deregulēšanas veicināšana un līdzekļu samazinājums sociālajai drošībai (kas bija kā pamatiezīme Pasaules Bankas plaši izplatītajā publikācijā „Doing Business”), sniegtu nozīmīgu ieguldījumu strādājošo cilvēku dzīves standartu uzlabošanā.

Tikpat nozīmīgi ir arī veicināt un attīstīt sociālo dialogu starp darba ņēmējiem un devējiem (koplīgumi), nodrošināt valstī noteiktās minimālās algas pieaugumu un ieviest lielāku progresivitāti nodokļu sistēmā (princips „bagātie maksā vairāk”) – tie visi ir mērķi, kas ir iekļauti Starptautiskās Darba organizācijas „Pasaules nodarbinātības paktā”.

Globālās arodbiedrības aicina SVF sniegt palīdzību finanšu darījumu nodokļa (FDN) izveidē un īstenošanā, kas kalpotu par efektīvu un taisnīgu līdzekli, lai radītu papildus ieņēmumus tā posta saglābšanai, ko ir izraisījusi finanšu krīze (ieskaitot nepieņemami augstos bezdarba līmeņus), kā arī, lai finansētu projektus, kas ir saistīti ar klimata pārmaiņām.

Papildus informācija: WORLD DAY for DECENT WORK

Vēl šajā kategorijā:

Tags: , , , , ,

Leave a Reply


Sociāldemokrāti Latvijā, Eiropā, pasaulē

Portāls Kreisie.LV nesaņem finansējumu no politiskajām partijām un nepārstāv tās publiskajā telpā.


  draugiem    maillist  maillist

Viedoklis PRET solidaritātes nodokli

Kreisie Vs. Labējie